“Vemhelst som har genomsökt djupen i de oceaner, som ligger dolda i dessa upphöjda ord, och utforskat deras innebörd, kan sägas ha uppfattat en glimt av den outsägliga härlighet, vilken förlänats denna mäktiga, denna upphöjda och heligaste uppenbarelse.”

— Bahá’u’lláh, Axplock från Bahá’u’lláhs skrifter


Bahá’u’lláhs skrifter

Under mitten av 1800-talet kom Bahá’u’lláh (1817-1892) – ”Guds härlighet” – med en ny uppenbarelse från Gud till mänskligheten. Under fyra årtionden uppenbarade Han tusentals verser, brev och andra heliga texter, av vilka många utgivits i bokform. Denna samling innehåller de verk av Bahá’u’lláh som har översatts till svenska.

Skrifter från Báb

Báb (1819-1850) – ”Porten” – en fristående gudomlig budbärare, vars kall var att inleda en ny cykel i mänsklighetens andliga utveckling. Hans skrifter beredde vägen för Bahá’u’lláhs framträdande. Här finns en liten samling av Bábs skrifter översatta till Svenska.

‘Abdu’l-Bahás skrifter och anföranden

I sitt testamente utsåg Bahá’u’lláh sin äldsta son, ’Abdu’l-Bahá (1844-1921), till uttolkare av de heliga texterna och bahá’í-trons överhuvud. ’Abdu’l-Bahás skrifter och anföranden utgör en central del av bahá’í-skrifterna. Denna samling innehåller de texter av ’Abdu’l-Bahá som översatts och publicerats på svenska.

Bahá'í böner

Böner uppenbarade av Bahá'u'lláh, Báb och 'Abdu'l-Bahá.

Shoghi Effendis arbeten och texter

‘Abdu’l-Bahá utnämnde i sitt testamente sin dotterson Shoghi Effendi (1897-1957) till beskyddare av bahá’i-tron. I denna egenskap vägledde han den världsvida framväxten av bahá’i-samfundet genom sitt författarskap och en omfattande korrespondens, varav en stor del har samlats i bokform.

Budskap från Universella Rättvisans Hus

Universella Rättvisans Hus är det internationella styrande rådet för bahá’i-tron och centrum för bahá’í-religionen idag. Bahá’u’lláh föreskrev skapandet av denna institution som 1963 valdes för första gången. Alltsedan dess har Universella Rättvisans Hus väglett det världsvida bahá’i-samfundet i utvecklingen av sin kapacitet att bidra till byggandet av den globala civilisation som är dess övergripande mål.

Officiella uttalanden och utlåtanden

Denna avdelning består av texter som utforskar och förklarar bahá’í-trons läror. Den innehåller uttalanden av Internationella bahá’í-samfundet, historiska studier och tidskrifter, samt annan referens-litteratur. Internationella bahá’í-samfundets uppgift är att företräda bahá’í-samfundet internationellt genom ett informationskontor och representationskontor vid Förenta Nationerna i New York, Geneve och Wien, samt vid Europeiska Unionen i Bryssel. Internationella bahá’í-samfundet har konsultativ ställning vid Förenta Nationerna och samarbetar med flera av dess fackorgan.

Preliminära översättningar