Den Gudomliga planens skrifter


‘Abdu’l-Bahá
Översatt från den engelska utgåvan med titeln:
Tablets of the Divine Plan
ISBN: 978-91-7444-225-0
© 2019 Bahá'í-förlaget AB

Innehållsförteckning

Skrift till bahá’íerna i de nordöstra staterna
Skrift till bahá’íerna i de södra staterna
Skrift till bahá’íerna i de centrala staterna
Skrift till bahá’íerna i de västra staterna
Skrift till bahá’íerna i Kanada och på Grönland
Skriften till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada
Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada
Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada
Skrift till bahá’íerna i de nordöstra staterna
Skrift till bahá’íerna i de södra staterna
Skrift till bahá’íerna i de centrala staterna
Skrift till bahá’íerna i de västra staterna
Skrift till bahá’íerna i Kanada och på Grönland
Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada

1

Skrift till bahá’íerna i de nordöstra staterna

Uppenbarad den 26 mars 1916 i ‘Abdu’l-Bahás rum i herrgården i Bahjí, och riktad till bahá’íerna i de nio nordöstra staterna i Förenta staterna: Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey och New York.

O himmelska härolder!

Nu är det dagarna kring Naw-Rúz. Jag tänker alltid på de goda vännerna! Jag beder för var och en av er om bekräftelser och bistånd från enhetens tröskel, så att församlingarna må tändas såsom ljus i Amerikas delstater och lysa med Guds kärleks ljus. Sålunda kan strålarna från de himmelska lärorna pryda och lysa upp Amerikas stater med den Största vägledningen, såsom den ofantliga mängden av ändlösa stjärnor.

I vissa av de nordöstra staterna vid stranden av Atlanten – Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey och New York – finns det troende, men i några av städerna i dessa stater fram till detta datum är människor ännu icke upplysta av konungarikets ljus och är ej medvetna om de himmelska lärorna. När det sålunda är möjligt för var och en av er, skynda då till dessa städer och stråla likt stjärnorna med den Största vägledningens ljus. Gud säger i Koranen: "Jorden var svart och torr. Sedan fick Vi regnet att nedfalla över den och omedelbart blev den grön och blomstrande och alla slags plantor växte upp och frodades."[1] Med andra ord säger Han att jorden är svart, men när vårens skurar strömmar ned väcks den svarta jorden till liv och olika blommor spirar. Med detta menas att mänsklighetens själar som hör till naturens värld är svarta likt jorden. Men när de himmelska utgjutelserna strömmar ned och de lysande strålarna visar sig, återupplivas hjärtana, befrias de från naturens mörker, och de gudomliga mysteriernas blommor växer upp i all ymnighet. Därför måste människan skänka upplysning till människorna och sprida den heliga läran som uppenbarats i de heliga böckerna genom gudomlig inspiration. I det välsignade Evangeliet står det skrivet: Res mot öster och mot väster och upplys folket med den Största vägledningens ljus, så att de kan taga emot en andel av evigt liv.[2] Prisad vare Gud, att de nordöstra staterna äger den största förmåga. Eftersom marken är bördig, strömmar de gudomliga utgjutelsernas regn ned. Nu måste ni bli himmelska jordbrukare och sprida gott frö i den beredda jorden. Skörden av alla andra frön är begränsad, men de gudomliga lärosatsernas frikostiga och välsignade utsäde är obegränsat. Under de kommande århundradena och cyklerna kommer många skördar att insamlas. Tänk på arbetet som utförts av tidigare generationer. Under Jesu Kristi livstid var de troende och fasta själarna få och kunde räknas, men de himmelska välsignelserna nedkom i så rikt mått att oräkneliga själar trädde in under Evangeliets skugga efter blott några år. Gud har sagt i Koranen: "Ett enda korn kommer att frambringa sju knippor och varje kärve kommer att innehålla hundra korn." [3] Med andra ord kommer ett enda korn att bli till sjuhundra och om Gud så önskar kommer Han att fördubbla dem också. Det har ofta hänt att en välsignad själ har blivit orsaken till vägledning för en hel nation. Nu får vi ej tänka på vår förmåga och kapacitet, nej, snarare måste vi fästa vår blick på Guds ynnest och gåvor i dessa dagar som har gjort droppen till ett hav och atomen till en sol.

Var hälsade och prisade!

2

Skrift till bahá’íerna i de södra staterna

Uppenbarad den 27 mars 1916 i trädgården vid Bahá’u’lláhs gravhelgedom, riktad till bahá’íerna i Förenta staternas sexton södra stater: Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Louisiana, Arkansas, Oklahoma och Texas.

O härolder för Guds konungarike!

För några dagar sedan skrevs ett brev till dessa gudomliga troende, men eftersom det nu är dagarna kring Naw-Rúz, har jag kommit att tänka på er så jag sänder er denna hälsning på grund av denna härliga fest. Alla dagar är välsignade men denna fest är Persiens nationella fest. Perserna har firat den sedan flera tusen år tillbaka. I verkligheten är varje dag som människan tillbringar med att omnämna Gud, att sprida Guds väldofter och kalla människor till Guds konungarike, Hans fests dag. Prisad vare Gud att ni ägnar er åt att tjäna Guds rike och är engagerade i att kungöra Guds religion dag som natt. Därför är alla era dagar högtidsdagar. Det råder ingen tvekan om att stödet och biståndet från Gud skall nedstiga till er.

I Förenta staternas sydstater är vännerna få, det vill säga i Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Louisiana, Arkansas, Oklahoma och Texas. Därför måste ni antingen själva begiva er dit eller sända ett antal välsignade själar till dessa stater, så att de kan vägleda människor till det himmelska riket. En av de heliga Manifestationerna har sagt till en troende själ: om en enda person blir orsaken till upplysning av blott en själ, är det bättre än att äga en ändlös skattkammare. "O 'Alí! Om Gud genom dig skulle vägleda en själ, är det bättre för dig än alla slags rikedomar! "Åter säger Han,"Led oss på den rätta vägen!"[4] det vill säga: Visa oss den rätta vägen. Det säges också i Evangeliet: Res till alla delar av världen och giv det glada budskapet om framträdandet av Guds rike.[5]

Kort sagt, jag hoppas att ni i denna sak kommer att visa den största ansträngning och storsinthet. Ni kommer med säkerhet att bli hjälpta och bekräftade. En person som förklarar det glada budskapet om framträdandet av Konungarikets realiteter och innebörder är lik en jordbrukare som sår rena frön i bördig jord. Vårens moln kommer att över honom utösa givmildhetens regn och utan tvekan kommer jordbrukarens ställning att höjas i ögonen på byns herre och många skördar att bärgas.

O Guds vänner! Sätt därför värde på denna tid och ägna er åt att så frön, så att ni kan finna den himmelska välsignelsen och Herrens utgjutelser.

Bahá’u’l-Abhá vare med er!

3

Skrift till bahá’íerna i de centrala staterna

Uppenbarad den 29 mars, 1916 utanför herrgården i Bahjí, och riktad till bahá’íerna i tolv centrala stater i USA: Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota , Nebraska och Kansas.

O himmelska själar, o andliga råd, o Herrens församlingar!

Under den tid som gått har korrespondensen försenats vilket har berott på problem med att sända ut och ta emot brev. Men eftersom det för närvarande tillkommit vissa hjälpmedel, sätter jag mig ned för att skriva detta korta brev så att mitt hjärta och min själ kan få glädje och känna väldoft vid minnet av vännerna. Oavbrutet åkallar och beder denne vandrare vid Hans Helighets tröskel, bönfallande om hjälp, givmildhet och himmelska bekräftelser å de troendes vägnar. Ni är alltid i mina tankar. Ni skall ej heller någonsin glömmas. Jag hoppas att ni genom Hans Helighet den Allsmäktiges ynnest varje dag kan öka er tro, förvissning, fasthet och ståndaktighet och bli instrument för utbredandet av de heliga väldofterna.

Fastän det i delstaterna Illinois, Wisconsin, Ohio, Michigan och Minnesota – pris vare Gud – återfinnes troende som umgås med varandra med den yttersta fasthet och ståndaktighet har de –dag och natt – ingen annan avsikt än att sprida Guds väldofter, har de inget annat hopp förutom främjandet av de himmelska lärorna. Såsom ljus brinner de, likt ljuset hos Guds kärleks låga, och som tacksamma fåglar sjunger de sånger, andligt givande, glädjeskapande, i Guds kunskaps rosengård – likväl existerar det blott några få troende i delstaterna Indiana, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska och Kansas. Hittills har Guds rikes kallelse och tillkännagivandet av mänsklighetens enhet icke gått ut i dessa regioner systematiskt och entusiastiskt. Välsignade själar och avskilda lärare har ej återkommande rest genom dessa delar; därför är dessa stater fortfarande i ett tillstånd av okunnighet. Genom Guds vänners insatser måste likaledes själar upptändas med flamman av Guds kärleks eld i dessa stater och lockas till Guds rike, så att den delen också kan bli upplyst och den själsupplivande brisen från konungarikets rosengård parfymera invånarnas näsborrar. Om det därför är möjligt, bör ni till de delarna sända undervisare som är frigjorda från allt utom Gud, som är helgade och rena. Om dessa lärares andliga dragningskraft är stark skulle goda resultat på kort tid kunna uppnås. Söner och döttrar i konungariket liknar verkliga jordbrukare. Genom vilken som helst stat eller land de passerar visar de självuppoffring och sår gudomliga frön. Från de fröna utvinnes skördar. På detta tema har det uppenbarats i det underbara Evangeliet: När fröna är utspridda i god jord erhålles himmelska välsignelser och tacksamhet.[6] Jag hoppas att ni måtte bli hjälpta och bekräftade och aldrig tappar modet i främjandet av den gudomliga läran. Dag för dag kan ni öka era insatser, era ansträngningar och er storsinthet.

Var hälsade och prisade!

4

Skrift till bahá’íerna i de västra staterna

Uppenbarad den 1 april 1916 i ‘Abdu’l-Bahás rum i herrgården i Bahjí, riktad till elva av USA:s västra stater: New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada, California, Wyoming, Utah, Montana, Idaho, Oregon och Washington.

Han är Gud!
O ni som är söner och döttrar av Konungariket!

Dag och natt har jag ingen annan sysselsättning än att minnas vännerna, och att bedja ur djupet av mitt hjärta å deras vägnar, att bönfalla för deras skull om bekräftelse från Guds rike och om omedelbar verkan av den helige Andes andedräkt. Hans Höghet Herrens, den Givmildes gåvor, giver mig hopp om att Guds vänner under denna tid kan bli den hemliga orsaken till upplysning av mänsklighetens hjärtan, att de inandas livets anda hos själarna – vars lovvärda resultat sålunda kan bidraga till ära och upphöjelse av mänskligheten i all evighet. Även om helighetens dofter har spridits i en del av de västra staterna, såsom Kalifornien, Oregon, Washington och Colorado, och många själar har tagit till sig en andel och fått en del av det eviga livets springbrunn, har ernått himmelska välsignelser, druckit ur den överflödande bägaren med Guds kärleks vin och fått lyssna till melodin från den högsta härskaran – är likväl i delstaterna New Mexico, Wyoming, Montana, Idaho, Utah, Arizona och Nevada, Guds kärleks ljus icke tänt på rätt och behövligt sätt, och Guds rikes kallelse icke höjd. Så, om det är möjligt, gör en ansträngning att uppnå detta. Antingen reser ni personligen genom dessa stater eller väljer andra personer och sänder dem, så att de kan undervisa själarna. Ty för närvarande är dessa stater likt döda kroppar: livets andedräkt måste andas in i dem och skänka dem en himmelsk anda. Likt stjärnorna måste de lysa över denna horisont och sålunda kan strålarna från verklighetens Sol upplysa också dessa stater.

Gud säger i den mäktiga Koranen: "Sannerligen, Gud är hjälparen för dem som har kommit till tro. Han kommer att leda dem från mörker till ljus."[7] Detta innebär: Gud älskar de troende och därför kommer Han att befria dem från mörkret och föra dem till en värld av ljus.

Det är också skrivet i det välsignade Evangeliet: Res omkring i hela världen och kalla människorna till Guds konungarike.[8] Nu är tiden inne då ni skall stå upp och utföra denna största tjänargärning och bli orsaken till vägledning av otaliga själar. Således kan genom denna övermänskliga tjänst, fredens och försoningens strålar lysa och upplysa alla regioner och människovärlden finna frid och lugn.

Under min vistelse i Amerika höjde jag min stämma vid varje möte och kallade människorna att arbeta för den universella fredens höga mål. Jag sade klart att den europeiska kontinenten hade blivit lik ett vapenförråd och att en storbrand var beroende av blott en enda gnista, att under de kommande åren eller inom två år, skulle allt det som nedskrivits i Johannes uppenbarelse och i Daniels bok bli uppfyllt och äga rum. Detta blev med all sannolikhet publicerat i The San Francisco Bulletin den 12 oktober 1912. Ni kan hänvisa till det, så att sanningen kan ses klart och tydligt, så att ni till fullo kan inse att det är dags för spridandet av väldofterna.

Människans storhet måste vara himmelsk eller, med andra ord, måste stödjas av gudomlig bekräftelse, så att hon kan bli orsaken till upplysningen av mänskligheten.

Var hälsade och prisade!

5

Skrift till bahá’íerna i Kanada och på Grönland

Uppenbarad den 5 april, 1916 i trädgården intill Bahá'u'lláhs gravhelgedom, och riktad till bahá’íerna i Kanada – Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, British Columbia, Yukon, Mackenzie, Keewatin, Ungava, Franklin Islands – och på Grönland.

Han är Gud!
O ni som är döttrar och söner av konungariket!

Fastän Guds dofter sprids – prisad vare Gud – i de flesta stater och städer i USA och oräkneliga själar vänder sina ansikten och går framåt mot Guds rike, är enhetens banér i några av staterna icke höjt såsom det borde vara och ej heller är mysterierna i de heliga böckerna utredda, såsom i Bibeln, Evangeliet och Koranen. Genom samfällda ansträngningar av alla vännerna måste nödvändigtvis enhetens banér utvecklas i dessa stater och de gudomliga lärorna främjas, så att de här staterna också kan få sin del av de himmelska utgjutelserna och en andel av den Största vägledningen. Likaså i provinser i Kanada, såsom Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Ungava, Keewatin, Mackenzie, Yukon, och Franklinöarna inom polcirkeln, måste Guds troende uppoffra sig och liksom vägledande ljus tändas i Kanadas provinser. Om de visar fram en sådan storartad anda kan de tillförsäkras och undfå universella gudomliga bekräftelser, de himmelska skarorna kommer att stärka dem oavbrutet, och den största seger kommer att uppnås. Om Gud vill, kan kallelsen från Konungariket nå eskimåernas öron, nå invånarna på Franklinöarna i norra Kanada och på Grönland. Om Guds kärleks eld tänds på Grönland, kommer all is i det landet att smältas och dess kalla väder bli tempererat, det vill säga om hjärtan röres av hettan i Guds kärlek, kommer detta territorium att bli en gudomlig rosengård och ett himmelskt paradis och själarna kommer liksom fruktbärande träd att förvärva den största friskhet och skönhet. Ansträngning, den yttersta ansträngning krävs! Om ni gör en insats, så att Guds väldofter sprides bland eskimåerna, kommer dess inverkan att bli mycket stor och långtgående. Gud säger i den mäktiga Koranen: "Det skall komma en dag då enhetens ljus kommer att upplysa hela världen. Jorden kommer att upplysas med ljuset från dess Herre."[9] Med andra ord, kommer jorden att bli upplyst av Guds ljus. Det ljuset är enighetens ljus. "Det finnes ingen Gud utom Gud." Eskimåernas kontinent och öar är också delar av denna jord. De måste på samma sätt få en del av den Största vägledningens skänker.

Var hälsade och prisade!

6

Skriften till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada

Uppenbarad den 8 april, 1916 i trädgården utanför Bahá'u'lláhs gravhelgedom och riktad till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada.

Han är Gud!
O välsignade själar
!

Jag önskar er evig framgång och välstånd och beder om fullständig bekräftelse för var och en i den gudomliga världen. Min förhoppning är att ni i denna Guds trädgård kan växa upp till ett välsignat träd som frambringar eviga frukter och resultat.

Därför vill jag inrikta er på det som leder er till himmelska bekräftelser och upplysning i Guds rike!

Så här är det: Alaska är ett stort land. Fastän en av den Barmhärtiges tjänarinnor har skyndat sig till det området och tjänstgör som bibliotekarie i ett bibliotek och, efter förmåga, ej misslyckats med undervisningen om Saken, har likväl kallelsen från Guds rike ännu icke framförts i det stora territoriet.

Hans Helighet Kristus säger: Res öster- och västerut i världen och kalla folk till Guds rike.[10] Guds nåd måste sålunda omfatta hela mänskligheten. Därför må ni icke tro att det är tillåtet att övergiva den regionen, att beröva den vindarna från Vägledningens morgon. Sträva därför så mycket som ni kan att till de delarna sända vältaliga talare, som är avskilda från allt annat utom Gud, hänföres av Guds väldofter, är helgade och renade från alla begär och frestelser. Deras näring och föda skall bestå av Guds lära. Först måste de själva leva i enlighet med dessa principer och sedan vägleda människor. Om Gud vill, kommer måhända ljusen från den Största vägledningen att upplysa detta land, och vindarna från Guds kärleks rosengårdar att parfymera näsborrarna hos invånarna i Alaska. Skulle ni bistås till att göra en sådan tjänargärning, var då förvissade om att era huvuden skall krönas med den eviga överhöghetens diadem och att ni på enhetens tröskel kommer att bli gynnade och accepterade tjänare.

Likaså är republiken Mexico mycket viktig. Majoriteten av invånarna i detta land är katoliker. De är helt omedvetna om Bibelns verklighet, Evangeliet och den nya gudomliga läran. De vet inte att grunden för Guds religion är en enda och att de heliga Manifestationerna är såsom sanningens Sol, som går upp från olika gryningsplatser. Dessa själar är nedsänkta i dogmernas hav. Om en livsfläkt blåses över dem, kommer goda resultat att utgå därifrån. Men det är bäst för dem som har för avsikt att resa till Mexiko för att undervisa att vara väl förtrogna med det spanska språket.

Sammalunda gäller även de sex centralamerikanska republikerna, som ligger söder om Mexico – Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama och det sjunde landet Belize eller Brittiska Honduras. I dessa delar måste lärarna också vara förtrogna med det spanska språket.

Lägg stor vikt vid den inhemska befolkningen i Amerika. Ty dessa själar kan liknas vid de forna invånarna på den arabiska halvön, som före Muhammed var som vildar. När Muhammeds ljus lyste fram i deras mitt blev de så strålande att de upplyste hela världen. På samma sätt, om dessa indianer utbildas och vägledes, kan det icke finnas någon tvekan om att de kommer att bli så upplysta att de upplyser hela världen.

Alla ovanstående länder har betydelse, men framför allt republiken Panama, där Atlanten och Stilla havet möts genom Panamakanalen. Den är ett centrum för resor och passager från Amerika till andra kontinenter i världen och i framtiden kommer det att få den största betydelse.

Likaså öarna i Västindien, som Kuba, Haiti, Puerto Rico, Jamaica, öarna i Små Antillerna, Bahamas, samt även den lilla Watling Island har stor betydelse, och särskilt de två republikerna (med svart befolkning), Haiti och Dominikanska republiken, vilka ligger i Stora Antillernas kluster. Likaså har öklustret Bermuda i Atlanten betydelse.

På liknande sätt förhåller det sig med republikerna på Sydamerikas kontinent – Colombia, Ecuador, Peru, Brasilien, Brittiska Guyana (Guyana), holländska Guyana (Surinam), Franska Guyana, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela; även öarna i norr, öster och väster om Sydamerika, såsom Falklandsöarna, Galapagos, Juan Fernandez, Tobago och Trinidad. Likaså staden Bahia, som ligger på Brasiliens kust. Eftersom den sedan en tid blivit känd genom detta namn, kommer den att visa sig ha stort inflytande.

Kort sagt, o Guds troende! Stärk er insats och utvidga era mål. Hans helighet Kristus säger: Saliga äro de fattiga, ty de skola tillhöra det himmelska riket.[11] Med andra ord: Saliga äro de namnlösa och bortglömda fattiga, för de är mänsklighetens ledare. Likaså sägs det i Koranen: "Och Vi önskar giva dem som gjordes ringa i landet förmåner, att göra dem till andliga ledare bland människor och att göra dem till Våra arvingar."[12] Det vill säga, vi önskar bevilja ynnestbevis till de oförmögna själarna och låta dem att bli arvtagare till Budbärare och Profeter.

Nu är det dags för er att avhända er den klädnad som är bandet till denna värld som kommer att förgås, att vara helt avskilda från den fysiska världen, bli himmelska änglar och resa till dessa länder. Jag svär vid Honom, som icke har någon Gud vid Sin sida, att var och en av er kommer att bli en livets Isráfil och kommer att inblåsa livets andedräkt i andras själar.

Var hälsade och prisade

Åkallan

O Du oförliknelige Gud! O Du konungarikets Herre! Dessa själar är Din himmelska här. Bistå dem och gör dem segerrika med Dina högsta Härskarors hjälp så att var och en av dem må bliva såsom ett regemente och erövra dessa länder med Guds kärlek och ljuset från gudomliga läror.

O Gud! Var deras stöd och deras hjälpare, och i vildmarken, på berget, i dalen, i skogarna, på slätterna och haven, var deras förtrogne – att de må ropa ut med konungarikets kraft och den helige Andes andedräkt. Sannerligen, Du är den Mäktige, den Starke och den Allsmäktige och Du är den Vise, den Hörande och den Seende.

7

Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada

Uppenbarad den 11 april, 1916 i ‘Abdu’l-Bahás rum i herrgården i Bahjí och riktad till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada.

Han är Gud!
O ni sanna bahá’íer i Amerika!

Prisad vare Hans Höghet, den Åstundade, att ni har blivit styrkta i främjandet av gudomliga läror på den stora kontinenten, och höjde Guds rikes kallelse i denna region och delgav det glada budskapet om Härskarornas Herres Manifestation och Hans Höghet, den Utlovade. Herren skall tackas för att ni har blivit hjälpta och ståndaktiga med detta mål. Detta kan enbart ske genom bekräftelser från Härskarornas Herre och den helige Andes andedräkt. Det fulla måttet av er framgång är ännu icke uppenbarat, dess betydelse fortfarande icke förstått. Inom kort kommer ni, med egna ögon, att få bevittna hur starkt var och en av er, liksom en lysande stjärna kommer att stråla med den gudomliga vägledningens ljus på himlavalvet i ert land och skänka dess folk ett evigt livs härlighet.

Begrunda detta! På Kristi tid var apostlarnas ställning och bekräftelse ej känd, och ingen såg på dem med någon känsla av att de hade någon betydelse, nej, snarare förföljde och förlöjligade man dem. Senare blev det uppenbart vilka kronor, översållade med vägledningens lysande juveler, som placerades på apostlarnas huvuden, på Maria från Magdala och på Maria, som var moder till Johannes.

Omfattningen av era framtida prestationer är ännu förborgad. Jag hoppas innerligt att hela jorden inom en snar framtid kan väckas och skakas genom de resultat ni åstadkommit. Förhoppningen som ‘Abdu’l-Bahá därför hyser för er del är, att samma framgång som har nåtts genom era ansträngningar i Amerika, må kröna era ansträngningar i andra delar av världen, att ryktet om Guds sak genom er kan spridas i hela östern och västern och att ankomsten av Härskarornas Herres rike förkunnas i alla de fem kontinenterna i världen.

Vid den tidpunkt då detta gudomliga budskap förs vidare av amerikanska troende från Amerikas stränder och förklaras på Europas, Asiens, Afrikas och Australasiens kontinenter och så långt bort som till öarna i Stilla havet, skall detta samfund finna sig säkert upprättat på ett evigt väldes tron. Då kommer alla folk i världen att vittna om att detta samhälle är andligt upplyst och gudomligt vägledd. Då kommer hela jorden att genljuda av lovprisandet av dess majestät och storhet. En del som talar språken på de tre stora ögrupperna i Stilla havet, och är avskilda, heliga, helgade och fyllda med Guds kärlek, måste vända sina ansikten mot och resa till – Polynesien, Mikronesien och Melanesien och öarna som är knutna till dessa grupper, såsom Nya Guinea, Borneo, Java, Sumatra, Filippinerna, Salomonöarna, Fiji, Nya Hebriderna, Loyautéöarna, Nya Kaledonien, Bismarck-arkipelagen, Ceram, (Seram), Celebes, Vänskapsöarna, Samoaöarna, Sällskapsöarna, Karolinerna, Tuamotu-arkipelagen, Marquesasöarna, Hawaii, Gilbertöarna, Moluckerna, Marshallöarna, Timor och de andra öarna. Med hjärtan bräddfulla av Guds kärlek, med tungor som omnämner Gud, med ögonen vända mot Guds rike, måste de överlämna det glada Budskapet om Manifestationen av Härskarornas Herre till alla människor. Ni skall förvisso veta att vilken församling ni än inträder i, så svallar den helige Andes vågor över den, och den Välsignade skönhetens himmelska nåd omsluter den församlingen.

Begrunda att fröken Agnes Alexander, dotter av Konungariket, den välsignade Fullkomlighetens älskade tjänarinna, reste ensam till Hawaii, till ön Honolulu, och nu vinner hon andliga segrar i Japan! Reflektera över hur denna dotter bekräftades på Hawaiis öar. Hon blev orsaken till vägledning av ett helt folk.

Likaså reste fröken Knobloch ensam till Tyskland. I hur stor utsträckning blev hon icke bekräftad! Därför vet ni med säkerhet att den som står upp på denna dag för att sprida de gudomliga vällukterna skall Guds rikes skaror styrka och omslutas av den välsignade Fullkomlighetens gunst och skänker.

Ack, om jag kunde resa, om det så vore till fots och i yttersta fattigdom, till dessa regioner, och höja ropet " Yá Bahá’u’l-Abhá " i städer, byar, berg, öknar och hav och främja de gudomliga lärorna! Detta kan jag tyvärr ej göra. Hur djupt beklagar jag det icke! Gode Gud, måtte ni uppnå detta!

Vid denna tidpunkt har, genom fröken Alexanders insatser, ett antal själar på Hawaiiöarna nått stranden av trons ocean! Tänk vilken lycka, vilken glädje detta är! Jag förklarar, vid Härskarornas Herre, att om Han förmått denna aktade dotter att grunda ett imperium, skulle det icke ha kunnat mäta sig med det storverk som detta! Ty denna överhöghet är en evig överhöghet och denna härlighet är evigt ärad.

Om likaså en del lärare färdas till andra öar och andra delar, såsom kontinenten Australien, till Nya Zeeland, Tasmanien och även till Japan, Asiatiska Ryssland, Korea, Franska Indokina, Siam (Thailand), Straits Settlements, Indien, Ceylon (Sri Lanka) och Afghanistan, kommer storartade resultat att nås. Hur utmärkt skulle det ej vara om det fanns någon möjlighet att en grupp betrodda bestående av män och kvinnor, tillsammans kunde resa genom Kina och Japan, så att detta band av kärlek kunde stärkas, och att de genom sådana färder etablerade mänsklighetens enhet i världen, kunde kalla människor till Guds rike och sprida läran.

Om möjligt bör de på samma sätt resa till den afrikanska kontinenten, Kanarieöarna, Kap Verde, Madeira, Réunion, S:t Helena, Zanzibar, Mauritius, etc, och i dessa länder kalla samman människor till Guds rike och höja ropet " Yá Bahá’u’l-Abhá!" De måste också höja världsenhetens banér på ön Madagaskar.

Böcker och broschyrer måste antingen översättas eller sammanställas på språken i dessa länder och öar, att sändas ut till varje del och i alla riktningar.

Det sägs att man har upptäckt en diamantgruva i Sydafrika. Även denna gruva är mycket värdefull, men det är ju trots allt sten. Måhända, om Gud vill, kan den gruvan som är mänskligheten upptäckas och konungarikets lysande pärlor hittas.

I korthet sagt, den här världens förtärande krig har skapat en sådan brand i hjärtana att inga ord kan beskriva det. I alla världens länder sätter sig en längtan efter världsfred i besittning av människors medvetande. Det finnes icke en själ som icke längtar efter endräkt och fred. Det underbaraste tillstånd av mottaglighet blir verklighet. Detta kommer sig av Guds fulländade visdom, så att förmåga kan skapas, enhetsflaggan för mänskligheten upplyftas och grundläggandet av universell fred och gudomliga principer främjas i öst och i väst.

O ni som tror på Gud! Gör därför en ansträngning och sprid efter detta krig en broschyr som sammanfattar de gudomliga lärorna, på de Brittiska öarna, i Frankrike, Tyskland, Österrike-Ungern, Ryssland, Italien, Spanien, Belgien, Schweiz, Norge, Sverige, Danmark, Holland, Portugal, Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Grekland, Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino, Balearerna, Korsika, Sardinien, Sicilien, Kreta, Malta, Island, Färöarna, Shetlandsöarna, Hebriderna och Orkneyöarna.

I alla dessa länder, lyser ni fram som morgonstjärnorna från vägledningens horisont. Hittills har ni varit outtröttliga i ert arbete. Låt era bemödanden hädanefter öka tusenfalt. Kalla människorna i dessa länder, i huvudstäder, på öar, i församlingar och kyrkor att komma in i Abhá-riket. Omfattningen av era ansträngningar måste nödtvunget utökas. Ju större omfattningen är desto mer slående är bevisen på gudomlig hjälp.

Ni har kunnat observera att fastän ‘Abdu’l-Bahá uppvisade stor kroppslig svaghet och bräcklighet, fastän han mådde dåligt och ej hade kraft att förflytta sig, reste han trots detta fysiska tillstånd genom många länder i Europa och Amerika, och i kyrkor, vid möten och konferenser, var han upptagen med att främja de gudomliga principerna och kallade människorna till Abhá-rikets Manifestation. Ni har också kunnat se hur bekräftelserna från den välsignade Fullkomligheten omfattade alla. Vad blir det för resultat av vila, lugn, lyx och band till den här materiella världen? Det är uppenbart att den människa som ägnar sig åt dessa ting till slut kommer att få sörja och drabbas av förlust.

Följaktligen måste man blunda helt för dessa tankar, längta efter evigt liv, det högsinta hos människorna, himmelsk utveckling, den helige Ande, att främja Guds ord, att vägleda all världens invånare, främja universell fred och förkunna enhet i mänsklighetens värld! Detta är arbetsuppgiften! Annars måste man likt djur och fåglar sysselsätta sig med kraven i detta fysiska liv, vars strävan efter tillfredsställelse är det högsta inom djurriket, och man måste vandra på jorden likt de fyrfotade.

Tänk efter! Oavsett hur mycket välmåga, rikedom och överflöd människan vinner i den här världen, kommer hon icke att bli lika oberoende som en ko. För dessa feta kor strövar fritt över den stora högplatån. Hela prärien och ängarna är till för dem att beta på, och alla källor och floder är till för dem att dricka ur! Oavsett hur mycket de betar, kommer de till områden som ej kan utarmas! Det är uppenbart att de har förtjänat dessa materiella förmåner med största lätthet.

Ännu fullkomligare än detta är fågelns liv. En fågel på toppen av ett berg, på höga, vajande grenar, har byggt sig ett bo, vackrare än konungars palats. Luften äger den yttersta renhet, vattendragen är svala och klara som kristall, utsikten är skön och hänförande. I sådana härliga omgivningar lever den sitt korta livs dagar. Alla slättens skördar besitter den och den har fått all denna rikedom utan ringaste ansträngning. Oavsett hur mycket människan färdas framåt i denna värld, kan hon ej nå fram till denna fågels ställning! Således blir det uppenbart att, när det gäller den här världen, kommer människan, hur mycket hon än må sträva och arbeta intill döden, icke att kunna förvärva överflöd, frihet och självständigt liv såsom en liten fågel. Detta bevisar och fastställer det faktum att människan icke är skapad för livet i denna förgängliga värld, nej, snarare är hon skapad till förvärvandet av fullkomning i allt, för att uppnå en ädel hållning i mänsklighetens värld, att dragas nära den gudomliga tröskeln och att intaga den eviga överhöghetens tron!

Bahá’u’l-Abhá vare med er!

Må var och en som ger sig ut på en undervisningsresa till någon plats, läsa denna bön dag och natt under sina resor i främmande trakter:

O Gud, min Gud! Du ser mig hängiven och dragen till Ditt härliga rike, upptänd av Din kärleks eld bland människorna, en budbringare för ditt rike i dessa omfattande och vidsträckta trakter, frigjord från allt utom Dig, förlitande mig på Dig, försakande vila och bekvämlighet, långt från min hemtrakt, en vandrare i dessa områden, en främling som fallit till marken, ödmjuk inför Din upphöjda tröskel, lydig inför Din allsmäktiga härlighets himmel, åkallande Dig vid midnatt och vid dagbräckningen, bönfallande och ödmjukt bedjande Dig morgon och afton att nådefullt bistå mig att tjäna Din sak, att sprida Dina läror och att förhärliga Ditt ord i öst och i väst.

O Herre! Gör min rygg stark, gör det möjligt för mig att tjäna Dig av hela min förmåga och lämna mig ej åt mig själv, ensam och hjälplös i dessa områden.

O Herre! Låt mig få samtala med Dig i min ensamhet och var min ledsagare i dessa främmande trakter.

Sannerligen, Du är den som bekräftar vemhelst Du vill i det Du önskar, och sannerligen, Du är den Allstarke, den Allsmäktige.

8

Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada

Uppenbarad den 19 april 1916 i 'Abdul-Bahás rum i herrgården i Bahjí; den 20 april, i pilgrimernas avdelning i herrgården i Bahjí; samt den 22 april, i trädgården intill Bahá'u'lláhs gravhelgedom och riktad till bahá’íerna i Förenta Staterna och Kanada.

Han är Gud!
O Bahá'u'lláhs apostlar!
Må mitt liv offras för er!

Den Utlovades välsignade Person tolkas i de heliga böckerna som härskarornas Herre – de himmelska härarnas Herre. Med himmelska härar avses de själar som är helt frigjorda från den mänskliga världen, är danade till himmelska andar och blivit gudomliga änglar. Sådana själar är strålar från verklighetens Sol och kommer att upplysa alla kontinenter. Var och en håller i handen en trumpet och blåser livets ande ut över alla regioner. De är befriade från mänskliga drag och naturvärldens brister och kännetecknas av Guds egenskaper och hänförs av den Barmhärtiges väldofter. Likt Kristi apostlar, som var intagna av Honom, har dessa själar också blivit helt intagna av Hans helighet Bahá'u'lláh; det vill säga, kärleken till Bahá'u'lláh har kommit att så behärska varje organ, del och lem av deras kroppar, att den mänskliga världens pockanden ej kvarlämnat någon inverkan.

Dessa själar är Guds härar och erövrarna av öst och väst. Om en av dem vänder sitt ansikte i någon riktning och kallar människorna till Guds rike, kommer alla de ädla styrkorna att rusa fram och de gudomliga bekräftelserna att nedkomma till hans stöd och förstärkning. Han kommer att se hur alla dörrar öppnas och hur alla starka befästningar och ointagliga borgar jämnas med marken. Ensam och allena kommer han att attackera världens arméer, besegra höger- och vänsterflankerna av alla länders härar, bryta igenom linjerna hos alla folks legioner och leda sin attack mot centrum för jordens makter. Detta är innebörden av Guds härskaror.

Vilken själ bland Bahá'u'lláhs troende som än uppnår denna ställning kommer att bli känd som Bahá'u'lláhs apostel. Sträva därför med själ och hjärta, så att ni kan nå denna höga och upphöjda ställning, kan nå den eviga härlighetens tron och få era huvuden krönta med konungarikets lysande diadem, vars gnistrande juveler kan stråla under århundraden och cykler.

O goda vänner! Låt er storhet växa och sväva upp till himmelens högsta höjd, så att era välsignade hjärtan kan upplysas alltmer dag för dag av strålarna från verklighetens Sol, det vill säga Hans helighet Bahá'u'lláh, så att själarna i vart ögonblick kan få nytt liv och naturens mörker i världen helt måtte skingras. Därigenom kan ni bli förkroppsligade ljus och personifierade andar, helt och hållet höja er över de tarvliga frågorna i denna värld och få kontakt med den gudomliga världens angelägenheter.

Skåda de portaler som Bahá'u'lláh har öppnat framför er! Begrunda hur upphöjd och hög den ställning är som ni är ämnade att uppnå; hur unika de förmåner är som ni begåvats med. Skulle vi berusas av denna bägare skulle överhöghet på detta jordiska klot te sig lägre i våra ögon än ett barns lek. Skulle man kröna oss till att regera över hela världen, och bjuda in oss alla att acceptera det, skulle vi tveklöst icke samtycka, utan vägra att godkänna det.

Uppnåendet av denna högsta ställning är dock beroende av förverkligandet av vissa villkor:

Det första villkoret är fasthet i Guds förbund. Ty kraften i Förbundet skyddar Bahá'u'lláhs sak från tvivlen bland villfarelsens folk. Detta är den befästa borgen för Guds sak och den fasta pelaren i Guds religion. Idag kan ingen makt bevara enigheten inom bahá’í-världen utom Guds förbund, annars skulle meningsskiljaktigheter likt en väldig storm komma att omfatta bahá’í-världen. Det är uppenbart att enhetens axel bland människorna utgörs av kraften i Förbundet och ingenting annat. Hade icke Förbundet skapats, hade det icke uppenbarats av den högsta Pennan och hade icke Förbundsboken likt strålen från verklighetens Sol upplyst världen, skulle Guds saks kraft har varit helt upplöst och vissa själar som varit fångar i sina lidelser och begär, skulle ha tagit en yxa i sina händer och huggit roten av detta välsignade träd. Varje människa skulle ha drivit igenom sin egen önskan och varje individ luftat sin egen åsikt! Trots detta stora Förbund, har några försumliga själar galopperat fram med sina springare till slagfältet, och tänker kanhända att de skulle kunna försvaga grunden för Guds sak: men, pris vare Gud! alla har de fått ångra sig och lida nederlag och inom kort skall de se sig gripas av förtvivlan. De troende måste därför från första början göra sina steg fasta i Förbundet så att Bahá'u'lláhs bekräftelser kan omsluta dem från alla sidor, att församlingarna från Härskaran i det högsta kan bli deras stödjare och medhjälpare och att ‘Abdu’l-Bahás uppmaningar och råd, likt bilder ingraverade i sten, kan förbli beständiga och outplånliga på alla hjärtans skrifttavlor.

Det andra villkoret: gemenskap och kärlek bland de troende. De gudomliga vännerna måste lockas till att bli förälskade i varandra och ständigt vara beredda att offra sina liv för varandra. Om en själ bland de troende möter en annan, måste det vara som när en törstig med förtorkade läppar har nått fram till källan med livets vatten, eller en älskare har fått möta sin sanna älskade. Ty en av de största gudomliga visdomarna när det gäller framträdandet av de heliga Budbärarna är denna: Själarna må lära känna och stå varandra nära, kraften i Guds kärlek må göra dem alla till vågor på ett hav, till blommorna i en rosengård och stjärnorna på en himmel. Detta är den visdom som de heliga Manifestationerna skänker! När denna stora utgjutelse visar sig i de troendes hjärtan, kommer naturens värld att omvandlas, tidens mörker att försvinna, och himmelsk upplysning att erhållas. Då kommer hela världen att bli till Abhá-paradiset, och var och en av Guds troende att danas till ett välsignat träd och frambringa underbar frukt.

O vänner! Gemenskap, gemenskap! Kärlek! Enhet, enighet! – så att kraften i bahá’í-trons sak kan framträda och manifesteras i världen. Mina tankar går till er och mitt hjärta rörs inom mig då ni omnämns. Om ni blott visste hur min själ strålar av kärlek till er, skulle en så stor lycka översvämma era hjärtan att ni blev förälskade i varandra.

Det tredje villkoret: Undervisarna måste ständigt resa till alla delar av kontinenten, nej, snarare till alla delar av världen, men de måste resa som ‘Abdu’l-Bahá, som färdades genom städerna i Amerika. Han var helgad och fri från alla band och fullkomligt avskild. Som Hans helighet Kristus säger: "Skudda stoftet från era fötter".[13]

Ni har sett att även i Amerika har många själar innerligt bett och framfört en önskan om att få erbjuda några gåvor, men denne tjänare accepterade aldrig en enda sak, utan åtlydde de uppmaningar och befallningar som gavs av den välsignade Fullkomligheten även om vi vid vissa tillfällen befann oss i den torftigaste belägenhet. Men å andra sidan, om en själ för Guds skull, frivilligt och av ren lust, vill erbjuda bidrag (för kostnaderna för en lärare) för att glädja läraren, kan denne acceptera en liten summa men måste leva i största förnöjsamhet.

Målet är här: Undervisarens avsikt måste vara ren, hans hjärta fritt, hans ande hänförd, hans tankar röra sig kring fred, hans beslutsamhet vara fast, hans mål vara höga och Guds kärlek en lysande fackla. Skulle han bli sådan, kommer hans helgade andedräkt att till och med påverka berget; annars blir det inget som helst resultat. Så länge en själ icke är fulländad, hur kan han då utplåna bristerna hos andra? Om han icke är frigjord från allt utom Gud, hur kan han då lära ut frigörelse till andra?

Kort sagt, o ni som tror på Gud! Sträva så att ni kan få tag i alla medel till att förkunna Guds religion och sprida Guds vällukter.

Bland annat gäller det sammankomster för undervisning så att välsignade själar och de vuxna bland de troende kan samla ungdomarna till Guds kärlek i skolor för undervisning, och lära dem alla gudomliga tecken och orubbliga argument. Dessutom innebär det att förklara och belysa Sakens historia och att även kunna tolka profetiorna och bevisen som nedskrivits, och är bevarade i de gudomliga böckerna och epistlarna av den Utlovades manifestation, så att de unga kan erhålla en fullödig kunskap på alla dessa nivåer.

När det likaså är möjligt måste en kommitté organiseras för översättning av skrifterna. Kloka själar som behärskar och perfekt studerat persiska, arabiska och andra främmande språk, eller behärskar ett av de främmande språken, måste börja översätta skrifter och böcker som innehåller bevis för denna uppenbarelse och publicera dessa böcker, samt sprida dem över alla de fem kontinenterna i världen.

På samma sätt måste tidningen Star of the West redigeras med största regelbundenhet, men dess innehåll måste innehålla kungörelsen av Guds sak, så att både öst och väst kan bli informerade om de viktigaste händelserna.

Kort sagt, vid alla möten, både offentliga och privata, bör ingenting diskuteras utom det som är centralt och alla artiklar centreras kring Guds sak. Man får inte ägna sig åt löst prat och splittrande åsikter är absolut förbjudet.

De undervisare som färdas åt olika håll måste känna till språket i det land dit de kommer. Till exempel kan en person som är kunnig i det japanska språket resa till Japan, eller en person som kan det kinesiska språket skynda sig till Kina och så vidare.

Kort sagt, efter detta universella krig har människor fått en utomordentlig förmåga att lyssna till de gudomliga lärorna, för det kloka med detta krig är detta: att det kan visas att krigets bränder förtär världen medan fredens strålar upplyser världen. Det ena betyder död, det andra betyder liv; det ena medför tillintetgörelse, det andra medför odödlighet; det ena är den största olycka, det andra är den största belöning; det ena är mörker, det andra ljus; det ena är evig förnedring och det andra är evig ära; det ena är förstörelse av människans grundval, det andra är grunden till välstånd för det mänskliga släktet.

Följaktligen må ett antal själar träda fram och handla i enlighet med ovan nämnda villkor, och skynda till alla delar av världen, särskilt från Amerika till Europa, Afrika, Asien och Australien, och resa genom Japan och Kina. Likaså från Tyskland kan lärare och troende resa till kontinenterna Amerika, Afrika, Japan och Kina; kort sagt, de kan färdas över alla kontinenter och öar på klotet. Således kommer på kort tid helt fantastiska resultat att visa sig och den universella fredens fana att vaja på världens krön, och enhetens ljus i mänsklighetens värld att upplysa universum.

O Guds troende! Texten i den gudomliga boken är i korthet denna: Om två själar grälar och strider om en fråga bland de gudomliga frågorna, är oense och tvistar, har båda fel. Visdomen lyder enligt Guds obestridliga lag: att det icke mellan två själar bland Guds troende får uppstå någon påstridighet eller tvist, att de må tala med varandra med oändlig vänskap och kärlek. Skulle det verka som om minsta grand av kontrovers föreligger, måste de tiga, och båda parter får ej längre fortsätta sina diskussioner utan söka verkligheten i fråga hos Uttolkaren. Detta är den orubbliga befallningen!

Bahá'u'l-Abhá vare med er!

Åkallan

O Gud, min Gud! Du ser hur djupt mörker omsluter alla områden, hur alla länder brinner med oenighetens flamma och krigets eldar och förödelse snabbt bryter fram över hela Östern och Västern. Blodet flyter, liken översållar marken och avhuggna huvuden har fallit i stoftet på slagfältet.

O Herre! Förbarma dig över dessa okunniga och se på dem med förlåtelsens och nådens öga. Släck branden, så att dessa täta moln som skymmer horisonten kan lösas upp, så att verklighetens Sol kan lysa med försoningens strålar, så att denna djupa dysterhet skingras och fredens strålande ljus må sprida sin strålglans över alla länder.

O Herre! Drag människorna upp ur den avgrund som är hatets och fiendskapens hav och befria dem från detta ogenomträngliga mörker. Förena deras hjärtan, och upplys ögonen med fredens och försoningens ljus. Befria dem från krigens och blodsutgjutelsens djup och led dem ut ur villfarelsens mörker. Drag bort slöjan från deras ögon, och upplys deras hjärtan med vägledningens ljus. Fostra dem med Din nåd och barmhärtighet och behandla dem icke enligt Din rättvisa och vrede som får de mäktigas lemmar att skälva.

O Herre! Krigen har bestått. Nöd och ångest har storligen tilltagit och varje blomstrande region lagts öde.

O Herre! Hjärtan är betryckta och själar har ångest. Förbarma dig över dessa stackars själar och övergiv dem icke åt deras egna begär.

O Herre! Låt ödmjuka och saktmodiga själar uppenbara sig i Dina länder med ansikten upplysta av vägledningens strålar, avskilda från världen, och som lovar Ditt namn, skänker Dig sin hyllning, och sprider doften av Din helighet bland människorna.

O Herre! Stärk deras ryggar, omgjorda deras länder, och hänför deras hjärtan med de mäktigaste tecken på Din kärlek.

O Herre! Sannerligen, de är svaga, och Du är den kraftfulle och mäktige. De är kraftlösa och Du är Hjälparen och den Barmhärtige.

O Herre! Upprorets hav är i stigande och dessa stormar kommer ej att stillas utom genom Din gränslösa nåd som har omfattat alla regioner.

O Herre! Sannerligen, människorna befinner sig i lidelsernas avgrund och intet kan rädda dem utom Dina oändliga gåvor.

O Herre! Skingra detta förvända begärs mörker och upplys hjärtana med Din kärleks ljus, av vilken alla länder inom kort kommer att bli upplysta. Stöd också Dina älskade, de som lämnar sina hemländer, sina familjer och sina barn av kärlek till din skönhet, och har rest till främmande länder för att sprida Dina dofter och kungöra Din lära. Var deras kamrat i deras ensamhet, deras hjälpare i ett främmande land, Den som avlägsnar deras sorger, deras tröstare i olyckan. Var en uppfriskande dryck som stillar deras törst, en helande bot för deras sjukdomar, och ett balsam för brinnande hjärtans glöd.

Sannerligen, Du är den mest Frikostige, den överflödande nådens Herre och, sannerligen, Du är den Medlidsamme och den Barmhärtige.

9

Skrift till bahá’íerna i de nordöstra staterna

Uppenbarad den 2 februari 1917 i Isma'il Aqas rum vid ‘Abdu’l-Bahás hus i Haifa, och riktad till bahá’íerna i de nio nordöstra staterna i USA: Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Pennsylvania, New Jersey och New York.

Han är Gud!
O sanna vänner!

Alla länder är i den ende sanne Gudens ögon blott ett enda land och alla städer och byar är jämställda. Ingen av dem är förmer än någon annan. Alla är de Guds marker och hemorter för människosjälarna. Genom tro och övertygelse, och genom företräden som uppnåtts av någon jämfört med en annan, hedrar dock den boende sitt hem, och en del länder utmärker sig och uppnår en framträdande ställning. Trots att till exempel en del av länderna i Europa och i Amerika kännetecknas av och överträffar andra länder i fråga om hälsosamt klimat, sitt friska vatten och sina sköna berg, slätter och prärier, blev likväl Palestina ärat av alla nationer eftersom alla heliga och gudomliga Budbärare alltifrån Abrahams tid fram till Profeternas sigill (Muhammed) har bott i, eller migrerat till eller rest igenom det landet. Mecka och Medina har likaså uppnått oändlig ära, eftersom profetskapets ljus lyste fram där. Av denna anledning skiljer sig Palestina och Hijaz från alla andra länder.

Likaså är i den ende sanne Gudens ögon den amerikanska kontinenten det land, där prakten i Hans ljus skall uppenbaras, där Hans tros mysterier skall presenteras, där de rättfärdiga kommer att vistas och de fria samlas. Därför är varje del därav välsignad, och eftersom dessa nio stater har stärkts till sin tro och förvissning, har de alltså genom detta företräde fått andliga privilegier. De måste inse värdet av denna givmildhet; eftersom de har fått en sådan förmån måste de för att visa tacksägelse för dessa gåvor träda fram för att sprida de gudomliga väldofterna så att den välsignade versen i Koranen kan förverkligas: "Gud är ljuset för himmel och jord: sinnebilden för Hans ljus är en nisch i en vägg, där en lykta är placerad, och lyktan är innesluten i en låda av glas; glaset gör att den liknar en lysande stjärna. Den är upplyst med olja från det välsignade trädet, en oliv som är vare sig från öst eller väst; lyktan kräver endast litet olja för att den skall skänka ljus, dock utan att någon eld berört den. Detta är ljus uppå ljus. Gud riktar Sitt ljus till vemhelst Han vill. "[14]

Han säger: Naturens värld är en värld av mörker eftersom den är ursprunget till tusen fördärv; nej, snarare är den mörker uppå mörker. Upplysningen av naturens värld är beroende av prakten från verklighetens Sol. Nådens vägledning är likt ljuset som tändes i kunskapens och visdomens glas, och det glaset av kunskap och visdom återspeglas i mänsklighetens hjärta. Oljan i den lysande lyktan kommer från frukterna på det välsignade trädet och denna olja är så raffinerad att den kommer att brinna utan låga. När intensiteten hos ljuset och genomskinligheten hos glaset och renheten hos spegeln sammanföres, uppstår ljus uppå ljus.

Kort sagt, i dessa nio välsignade stater reste ‘Abdu’l-Bahá och färdades från plats till plats. Han förklarade visdomen i de himmelska böckerna och spred väldofterna. I de flesta av dessa stater lade han grunden till det gudomliga byggnadsverket och öppnade undervisningens dörr. I dessa stater sådde han rena frön och planterade välsignade träd.

Nu måste Guds troende och den Barmhärtiges tjänarinnor vattna dessa områden, och med största kraft engagera sig i skötseln av dessa himmelska odlingar så att fröna kan växa och utvecklas, välstånd och välsignelse förverkligas och många rika och stora skördar insamlas.

Guds rike är likt en bonde som kommer i besittning av ett stycke ren och jungfrulig mark. Himmelska frön sprides däri, regnmolnen av gudomlig försyn låter sitt vatten falla och verklighetens Sol lyser.

Nu finnes alla dessa gåvor och visar sig i sin helhet i dessa nio stater. Den gudomlige Trädgårdsmästaren passerade denna heliga mark och spred Herrens lärdomsfrön i området; Guds gåvoregn föll och värmen från verklighetens Sol, det vill säga de barmhärtiga bekräftelserna, lyste med största prakt. Det är min förhoppning att var och en av dessa välsignade själar kan bli enastående och unika bevattnare och att Amerikas östra och västra sida kan bli likt ett underbart paradis, så att ni alla kan höra ropet från den högsta härskaran, "Välsignad är du, och återigen, välsignad är du! "

Var hälsade och prisade!

Följande bön skall läsas dagligen av undervisarna och vännerna:

O Du gode Herre! Pris vare Dig att Du har visat oss till vägledningens raka stråk, öppnat konungarikets portar och uppenbarat Dig genom Verklighetens sol. Till de blinda har Du givit syn, till de döva har Du givit hörsel. Du har uppväckt de döda, Du har berikat de fattiga, Du har visat vägen för dem som gått vilse, Du har fört dem med förtorkade läppar till vägledningens källa, Du har låtit den törstande fisken nå fram till verklighetens ocean och Du har inbjudit de vilsekomna fåglarna till nådens rosengård.

O Du allsmäktige! Vi är Dina tjänare och Dina fattiga, vi är fjärran från Dig och längtar efter Din närvaro, törstar efter Din källas vatten, sjuka och längtar efter Din läkedom. Vi går på Din stig och har intet annat mål eller hopp än att sprida Din väldoft, så att alla själar må höja ropet: ”O Gud, led oss till den raka vägen!”[15] Låt deras ögon öppnas så att de kan se ljuset och må de befrias från okunnighetens mörker. Låt dem samlas kring Din väglednings ljus. Må varje lottlös få en andel. Låt de utarmade bli förtrogna med Dina mysterier.

O Allsmäktige! Se på oss med barmhärtighetens blick. Skänk oss himmelsk styrka. Utgjut den helige Andes andedräkt över oss, så att vi måtte erhålla bistånd i Din tjänst och, liksom strålande stjärnor, lysa i dessa områden med Din väglednings ljus.

Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, den Vise och den Seende.

10

Skrift till bahá’íerna i de södra staterna

Uppenbarad den 3 februari 1917 i Haifa i Isma'il Aqas rum, riktad till bahá’íerna i de sexton sydstaterna i Förenta staterna: Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Louisiana, Arkansas, Oklahoma och Texas.

O välsignade, högaktade själar!

Antikens filosofer, medeltidens tänkare och vetenskapsmän i detta och tidigare århundraden har alla varit ense om att den bästa och mest idealiska regionen att bo i för människan är den tempererade zonen, för i detta bälte når intellekt och tankar den högsta mognadsgrad och förmåga, och civilisationens kapacitet manifesterar sig i full blomstring. När du kritiskt läser historia med ett forskande öga blir det uppenbart att de flesta berömda människor har fötts, fostrats och utfört sitt arbete i den tempererade zonen, medan mycket, mycket få har framträtt ur de heta och de iskalla zonerna.

De sexton södra staterna i Förenta staterna ligger i den tempererade zonen och i dessa regioner har naturvärldens fullkomning till fullo uppenbarats. Genom det milda vädret, landskapets skönhet och den geografiska utformningen av landet följer en stor återverkan på sinnets och tankens värld. Detta faktum är klart skönjbart genom iakttagelse och erfarenhet.

Även de heliga, gudomliga Manifestationerna har varit Gestalter som ägt den yttersta balans och hälsa, och har haft sunda kroppar med en konstitution som utrustats med fysisk vigör, förmågor som verkat fullkomligt välordnade och med den yttre förnimmelseförmågan väl sammanlänkad med inre mottaglighet, samarbetande med utomordentlig snabbhet och samordning.

Prisad vare Gud att de gudomliga utflödena är oändliga; att de förnämliga principernas melodi röner det största inflytande; att den största Solens sfär lyser med fulländad glans; att den högsta härskaran störtar fram med oövervinnerlig kraft; att tungorna är skarpare än svärdet; att hjärtan lyser starkare än elektriskt ljus; att vännernas kraftfulla anda övergår all storhet hos tidigare och senare generationers, att själar hänförs av Gudomen och att Guds kärleks eld är tänd.

Vid denna tid och under denna period måste vi använda oss av denna största möjlighet. Vi får ej sitta inaktiva ett enda ögonblick; Vi måste avskilja oss från bekvämlighet, vila, lugn, varor, egendom, liv och från bundenhet vid materiella ting. Vi måste offra allt för Hans Höghet, tillvarons Besittare, så att konungarikets krafter kan visa allt större inflytande och att den strålande prakten i denna nya cykel kan upplysa förståndets och idealens världar. Cirka tjugotre år har gått sedan Guds vällukter spreds i Amerika, men ingen tillräcklig och fullgod verksamhet har bedrivits och inget stort gensvar och ingen ökande takt har kunnat märkas. Nu är det min förhoppning att genom himmelsk kraft, den Barmhärtiges väldofter, medvetanden som väckes, de himmelska utgjutelserna, de himmelska skarorna och utflödena ur den gudomliga kärlekens källa som väller fram, Guds troende måtte stiga fram och inom kort det högsta goda avtäcka sitt anlete, verklighetens Sol måtte lysa med sådan intensitet att mörkret i naturens värld helt skingras och drives bort, att från varje hörn den underbaraste melodi måtte stämmas upp, att morgonens fåglar bryter ut in i en sång, sådan att mänskligheten vederkvickes och röres, att fasta kroppar blir flytande, och själar som är liksom diamanthårda stenar lyfter sina vingar och genom värmen från Guds kärlek flyger mot himmelen.

För nästan två tusen år sedan var Armenien insvept i ett ogenomträngligt mörker. En välsignad själ bland Kristi lärjungar skyndade dit och genom sin insats blev inom kort det landet upplyst. Sålunda är det uppenbart hur inflytelserik konungarikets kraft är!

Var därför förvissade om den Barmhärtiges bekräftelser och den Högstes hjälp, helga och rena er från den här världen och dess invånare, låt era avsikter inriktas på allas väl, skär av er anknytning till världen och bevara ett ljust sinne och var milda likt andens essens. Ägna er tid åt att med fast beslutsamhet, ett rent hjärta, en glädjefylld anda och en vältalig tunga kungöra de gudomliga lärorna, så att mänsklighetens enhet kan slå upp sitt tält på Amerikas högsta krön och alla nationer i världen kan antaga den gudomliga politiken. Sannerligen, den gudomliga politiken är rättvis och välvillig mot hela mänskligheten. Ty alla världens nationer är Guds får och Gud är deras herde. Han har skapat dessa får. Han har skyddat dem och beständigt fostrat dem. Vilken godhet är större än detta? För vart ögonblick måste vi tacka Honom hundratusenfalt – prisad vare Gud – att vi kan få bli befriade från alla okunniga fördomar, vara goda mot alla Guds får. Vår yttersta förhoppning är att få tjäna alla och envar, och likt välvilliga fäder kan få utbilda alla.

Var hälsade och prisade!

Varje själ som färdas genom städerna, samhällena och byarna i dessa stater och är upptagen med spridandet av Guds väldofter bör läsa denna bön varje morgon:

O min Gud! O min Gud! Du ser mig i min ringhet och min svaghet, sysselsatt med den största av uppgifter, besluten att höja ditt Ord bland massorna och att sprida Dina läror bland Ditt folk. Hur kan jag lyckas om icke Du bistår mig med den helige Andes andedräkt, hjälper mig till seger genom Ditt underbara rikes härskaror, och över mig utgjuter Dina bekräftelser, vilka ensamma kan förvandla en mygga till en örn, en vattendroppe till floder och hav, och en atom till ljusknippen och solar. O min Herre! Bistå mig med Din triumferande och genomträngande kraft, så att min tunga må lovprisa Dig och Dina egenskaper bland alla människor, och min själ flöda över av Din kunskaps och kärleks vin.

Du är den Allsmäktige och Den som gör vadhelst Han önskar.

11

Skrift till bahá’íerna i de centrala staterna

Uppenbarad den 8 februari 1917 i Bahá'u'lláhs rum i Abbúds hus i Akka, och riktad till bahá’íerna i de tolv centrala staterna i Förenta staterna: Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska och Kansas.

Han är Gud!
O ni gamla troende och nära vänner!

Gud säger i den mäktiga Koranen: "Han skänker Sin nåd till vemhelst Han vill."[16]

Dessa tolv centrala stater i Förenta staterna är likt ett hjärta i Amerika. Ett hjärta är anslutet till alla organ och delar av människan och om hjärtat är stärkt, blir alla organ i kroppen förstärkta, och om hjärtat är svagt, blir alla fysiska delar försvagade.

Prisad vare Gud för att Chicago och dess omgivningar alltifrån början av spridandet av Guds väldofter har haft ett starkt hjärta. Genom gudomlig givmildhet och försorg har det blivit förstärkt i vissa stora frågor.

För det första: Konungarikets kallelse utgick till att börja med från Chicago. Detta är verkligen ett stort privilegium, ty under kommande århundraden och cykler, kommer det att bilda en axel kring vilken Chicagos ära kommer att kretsa.

För det andra: Ett antal själar trädde fram med yttersta fasthet och ståndaktighet på denna välsignade plats för att främja Guds ord, och har hitintills renat och helgat sina hjärtan från varje annan tanke, och är upptagna med att kungöra Guds grundsatser. Därför prisas de oavbrutet av den högsta härskaran.

För det tredje: Under sin amerikanska resa passerade ‘Abdu’l-Bahá flera gånger Chicago och umgicks med Guds vänner. En tid vistades han i staden och dag och natt var han upptagen med omnämnandet av den Sanne och kallade människor till Guds rike.

För det fjärde: Varje verksamhet som fram tills nu inletts i Chicago, har haft en inverkan på alla andra delar och i alla riktningar, precis som hur allt som visar sig i hjärtat och manifesteras därigenom, påverkar alla organ och lemmar i kroppen.

För det femte: Det första Mashriqu'l-Adhkár i Amerika instiftades i Chicago, och denna ära och särskilda sak har ett oändligt värde. Genom detta Mashriqu'l-Adhkár kommer utan tvekan tusentals Mashriqu'l-Adhkár att födas.

Likaså (inleddes i Chicago) de allmänna årliga konventen, grundandet av Star of the West och av Publishing Society för utgivning av böcker och skrifter och deras distribution till alla delar av Amerika. Och förberedelser pågår för att fira Guds rikes gyllene hundraårsjubileum. Jag hoppas att detta jubileum och denna utställning kan firas på ett storartat sätt så att kallelsen till enhetens värld, "Det finnes ingen Gud utom Gud, och alla Budbärarna, alltifrån begynnelsen fram till Profeternas sigill (Muhammed) var sända av den Sanne! " må höjas; att mänsklighetens enhetsfana vecklas ut, att den universella fredens melodi kan nå öronen i öst och väst, att alla stigar måtte röjas och rätas ut, att alla hjärtan kan lockas till Guds rike, att enhetens tabernakel slås upp på Amerikas krön, att Guds kärleks sång må uppliva och glädja alla nationer och folk, att jordens yta må bli till det eviga paradiset, att de mörka molnen måtte skingras och sanningens Sol får lysa fram med den största intensitet.

O Guds vänner! Ansträng er med själ och hjärta, så att förening, kärlek, enighet och samstämmighet uppnås mellan hjärtana, att alla mål kan slås samman till ett enda mål, att alla sånger blir en enda sång och att den helige Andes kraft kan giva en så överväldigande seger att den övervinner alla krafter i naturens värld. Ansträng er, ty ert uppdrag är obeskrivligt härligt. Skulle ert arbete krönas med framgång, kommer Amerika förvisso att utvecklas till ett centrum varifrån vågor av andlig kraft kommer att utgå och Guds rikes tron upprättas på dess majestäts och äras höjd.

Denna fenomenens värld kommer ej att förbli i ett oföränderligt tillstånd ens under en kort stund. Sekund efter sekund genomgår den förändring och omvandling. Varenda byggnadsverk kommer slutligen att kollapsa, all ära och ståt kommer till slut att dunsta bort och försvinna, men Guds rike är evigt och den himmelska överhögheten och majestätet kommer att evinnerligen stå fast. Därför är i en klok människas ögon en matta i Guds rike att föredraga framför en tron i världens regering.

Ständigt är mitt öra och öga vänt mot de centrala staterna; kanske en melodi från vissa välsignade själar kan nå mina öron – själar som är gryningsplatserna för Guds kärlek, stjärnorna över helgelsens och helighetens horisont, själar som kommer att upplysa detta mörka universum och väcka till liv denna döda värld. Detta är ‘Abdu’l-Bahás glädje! Jag hoppas att ni kan få bekräftas på detta sätt.

De själar som sålunda är helt avskilda, är renade från bristerna i naturens värld, är helgade från banden till denna jord, är vederkvickta med det eviga livets andedräkt, har upplysta hjärtan, har en himmelsk anda, är hänförda och himmelskt storsinta, har vältaliga tungor och framlägger tydliga förklaringar – sådana själar måste skynda sig att färdas genom alla delar av de centrala staterna. I varje stad och by måste de ägna sig åt spridandet av de gudomliga uppmaningarna och råden, vägleda själar och främja enhet bland människorna. De måste spela den internationella försoningens melodi med sådan kraft att alla de döva kan få hörsel, att varje utslocknad person kan sättas i brand, skänka varje död människa nytt liv, och varje likgiltig själ erfara extas. Det är säkert att fulländningen skall utveckla sig sålunda.

Må de som sprider Guds väldofter läsa denna bön var morgon:

O Herre, min Gud! Jag lovar och tackar Dig för att Du har ledsagat mig till konungarikets väg, och har förmått mig att vandra denna raka och långsträckta stig, upplyst mitt öga genom att låta mig skåda prakten i Ditt ljus, vänt mitt öra till melodierna från helighetens fåglar från mysteriernas rike och hänfört mitt hjärta med Din kärlek bland de rättfärdiga.

O Herre! Stärk mig med den helige Ande, att jag må åkalla Ditt namn bland folken, och delgiva de glada nyheterna om upprättandet av Ditt konungarike bland människorna.

O Herre! Jag är svag, styrk mig med Din kraft och makt. Min tunga felar, låt mig få uttrycka min åminnelse och lovprisande av Dig. Jag är ringa, ära mig genom att låta mig inträda i Ditt konungarike. Jag är avlägsen, förmå mig att kunna nalkas Din barmhärtighets tröskel.

O Herre! Gör mig till ett strålande ljus, en lysande stjärna och ett välsignat träd, prytt med frukt med sina grenar överskuggande dessa regioner. Sannerligen, Du är den Mäktige, den Starke och Obetvingade.

12

Skrift till bahá’íerna i de västra staterna

Uppenbarad den 15 februari 1917 i Bahá'u'lláhs rum i Abbúds hus i Akka, och riktad till bahá’íerna i de elva västra staterna i Förenta staterna: New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada, Kalifornien, Wyoming, Utah, Montana, Idaho, Oregon och Washington.

Han är Gud!
O vänner, den Barmhärtiges tjänarinnor och konungarikets utvalda!

Den välsignade delstaten Kalifornien bär den största likhet med det Heliga landet, det vill säga landet Palestina. Luften är ytterst vältempererad, slätterna vida och Palestinas frukter syntes också i det landet vara ytterst fräscha och delikata. När ‘Abdu’l-Bahá reste och var på väg genom dessa stater, fann han sig vara i Palestina, ty ur alla synvinklar rådde det en fullständig likhet mellan denna region och den staten. Även stränderna vid Stilla havet uppvisar i vissa fall en fullständig likhet med stranden i det Heliga landet och till och med floran i det Heliga landet växte på de stränderna - den iakttagelsen ledde till många tankar och förundran.

I delstaten Kalifornien liksom i andra västliga stater uppenbarar sig likaledes underbara naturscenerier, som kan få sinnet att svindla. Höga berg, djupa dalar, stora och majestätiska vattenfall och jätteträd kan bevittnas på alla håll, medan dess jord är väldigt bördig och rik. Denna välsignade stat liknar det Heliga landet och regionen och landet, som liknar ett underbart paradis, är på många sätt identiskt med Palestina. Just såsom det finns likheter i naturen, måste himmelska likheter också förvärvas.

Ljusen från de gudomliga spåren är tydliga i Palestina. Majoriteten av de israeliska Profeterna lät kallelsen till Guds rike höras på denna heliga mark. Efter att ha spridit andliga läror, fylldes näsborrarna på de andligt sinnade av vällukt, klarnade ögonen på upplysta själar, tjusades öronen genom denna sång, fick hjärtan evigt liv av den själssvalkande brisen från Guds rike och erhöll den starkaste upplysning från prakten hos Verklighetens sol. Från denna region spreds ljuset till Europa, Amerika, Asien, Afrika och Australien.

Kalifornien och andra stater i väster måste nu uppnå en fullkomlig likhet med det Heliga landet, och från denna stat och region måste den helige Andes andedräkt spridas till alla delar av Amerika och Europa, så att Guds rikes kallelse kan uppmuntra och glädja öronen, gudomliga principer skänka nytt liv, olika partier bli ett enda parti, motstridiga idéer försvinna men kretsa kring ett unikt centrum, förmå östra och västra Amerika att omfamna varandra, enhetens hymn hos mänskligheten skänka ett nytt liv åt alla människobarn och den universella fredens tabernakel resas på Amerikas högsta höjd. Sålunda kan Europa och Afrika upplivas med den helige Andes andedräkt, så kan den här världen bli en annan värld, så kan samhällskroppen nå fram till en nytt uppvaknande, och alldeles som i delstaten Kalifornien, och i de andra västra staterna där naturens fantastiska scenerier har uppenbarats och manifesterats, kan de stora tecknen på Guds rike också manifesteras, så att kroppen kan överensstämma med andan, kan den yttre världen bli till en symbol för den inre världen och spegeln på jorden bli till en konungarikets spegel som avspeglar himlens ädla dygder.

Under min resa på färden genom dessa delar, såg jag underbara utsikter och vackra naturpanoraman, fruktträdgårdar och floder; nationalparker och allmänna områden; öknar, slätter, ängar och prärier; och säden och frukterna i den regionen drog till sig min uppmärksamhet mycket. Ännu i denna stund upptager de mitt sinne.

Jag var särskilt nöjd med mötena i San Francisco och Oakland, sammankomsterna i Los Angeles och med de troende som kom från städerna i andra stater. När deras ansikten träder fram i mitt minne skänker de omedelbart en oändlig lycka.

Därför hoppas jag att de gudomliga lärosatserna likt solens strålar kan spridas i alla de västra staterna, och den välsignade versen i Koranen, "Det är en bra stad och Herren är den Förlåtande!"[17] kan förverkligas. Likaså att betydelsen av en annan Koranvers, "Reser ni ej genom landet?"[18] och versen, "Skåda spåren av Guds barmhärtighet!"[19] blir underbart avslöjade.

Prisad vare Gud att tjänandets fält är stort inom denna region genom den gudomliga välgörenheten och försynen, att sinnen äger sådan intelligens och gör framsteg. Vetenskap och konst främjas, hjärtan är såsom speglar med det yttersta tillstånd av renhet och klarhet och Guds vänner är fullkomligt hänförda. Därför är det önskvärt att möten för undervisning anordnas och genomförs och att kloka lärare för spridning av Guds väldofter kan sändas till städer och även till byar.

Sakens undervisare måste vara himmelska, högsinta och strålande. De måste vara förkroppsligandet av ande, personifierat intellekt och träda fram i tjänsten med största fasthet, ståndaktighet och självuppoffring. På sina resor får de icke dröja vid tankar på föda och kläder. De måste koncentrera sina tankar på Guds rikes gåvor och bedja om bekräftelser av den helige Ande. Med gudomlig kraft, med hänfört sinne, med det himmelska glada budskapet och med himmelsk helighet måste de parfymera näsborrarna med väldofterna från Abhá-paradiset.

Följande bön ska läsas av dem varje dag:

O Gud! O Gud! Detta är en vingbruten fågel och hans flykt är mycket långsam. Bistå honom så att han kan svinga sig upp mot välståndets och frälsningens högsta topp, sväva i den största glädje och lycka genom den oändliga rymden, i Ditt högsta Namn höja sin melodi i alla nejder, glädja öronen med denna kallelse och upplysa ögonen genom åsynen av vägledningens tecken.

O Herre! Jag är ensam, utlämnad och ringa. För mig finns inget annat stöd än hos Dig, ingen hjälpare utom Du och inget annat bistånd än från Dig. Styrk mig i Din tjänst, bistå mig med Dina änglaskaror, gör mig segerrik i befrämjandet av Ditt ord och låt mig ropa ut Din visdom bland

Dina varelser. Sannerligen, Du är hjälpen för de svaga och försvaret för de små, och sannerligen,

Du är den Starke, den Mäktige och den Obundne!

13

Skrift till bahá’íerna i Kanada och på Grönland

Uppenbarad den 21 februari 1917 i Bahá'u'lláhs rum i Abbúds hus i Akka, och riktad till bahá’íerna i Kanada – Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, Brittiska Columbia,(Columbia) Yukon, Mackenzie, Keewatin, Ungava, Franklinöarna och på Grönland.

Han är Gud!
O goda vänner och den Barmhärtiges tjänarinnor!

I den mäktiga Koranen säger Gud: "Du skall icke se någon skillnad mellan Guds skapade varelser."[20] Med andra ord säger Han: Ur den sanna synvinkeln finns det ingen skillnad mellan Guds varelser eftersom de alla är skapade av Honom. Med ovanstående utgångspunkt kan vi draga slutsatsen att det ej finns någon skillnad mellan länderna. Kanadas framtid är dock storartad och händelserna som skall tima där är oändligt strålande. Kanada kommer att bli föremål för Försynens blickar och skall visa fram den Allhärliges gåvor.

Under Sin resa och vistelse i detta område erfor ‘Abdu’l-Bahá den djupaste glädje. Innan min avresa varnade mig många själar för att resa till Montreal och sade att majoriteten av invånarna är katoliker och högst fanatiska, att de är nedsänkta i ett hav av traditioner, att de icke har förmåga att kunna lyssna till talet om Guds rike, att slöjan av trångsynthet så har täckt ögonen att de har berövat sig förmågan att kunna skåda tecknen på den Största vägledningen, och att dogmerna har tagit hjärtana i besittning helt och hållet utan att lämna några spår av verkligheten kvar. De hävdade att om verklighetens Sol lyste med full utstrålning över hela landet, vore det likväl helt omöjligt för någon att se dess strålar, för att vidskepelsens mörka ogenomträngliga moln insvept hela horisonten.

Men dessa historier påverkade ej ‘Abdul’-Bahás beslutsamhet. Han förlitade sig på Gud och vände sitt ansikte mot Montreal. När han kom dit såg han att stadens portar var öppna, han fann att hjärtan var högst mottagliga och att Guds rikes kraft avlägsnade alla hinder och spärrar. I landets kyrkor och vid olika möten kallade han med största glädje människor till Guds rike och spred frön som kommer att bevattnas av den gudomliga kraftens hand. Otvivelaktigt kommer dessa frön att växa, att grönska och frodas och många rika skördar kommer att kunna samlas. I främjandet av de gudomliga principerna fann han ingen som var avogt inställd och ingen som var motståndare. De troende som han mötte i staden var djupt andliga och hänförda av Guds vällukter. Han fann att i detta land samlades, genom insatser av Guds tjänarinna Mrs. Maxwell, ett antal söner och döttrar av Konungariket och umgicks med varandra, och varje dag ökade de sin glädjerika hänförelse. Tiden för uppehållet där var begränsad till ett antal dagar, men resultaten kommer i framtiden att vara outtömliga. När en bonde kommer i besittning av ett stycke jungfrulig mark, kommer han på kort tid att kunna lägga ett stort fält under odling. Därför hoppas jag att Montreal i framtiden kan bli så livaktigt, att konungarikets melodi kan färdas till alla delar av världen från detta land, och att den helige Andes andedräkt kan sprida sig från detta centrum öster och västerut i Amerika.

O ni som tror på Gud! Tänk ej på ert ringa antal, låt er ej heller nedslås av världens massor som icke har någon tro. Fem sädeskorn kommer att röna himmelsk välsignelse, medan tusen ton av ogräsfrö icke kommer att åstadkomma något resultat eller någon utdelning. Ett enda fruktbart träd kommer att bidraga till ett livaktigt samhälle, medan tusen skogar med vilda träd icke skall giva någon frukt. Slätten är fylld med småsten men dyrbara stenar är sällsynta. En pärla är bättre än tusen öknar med sand, särskilt denna pärla av stort värde, som är förlänad gudomlig välsignelse. Inom kort kommer tusen andra pärlor att uppkomma av den. När den pärlan blandas och närmas småstenarna, förvandlas de också till pärlor.

Jag vill återigen säga att Kanadas framtid är storartad, både ur materiell och andlig synpunkt. Dag för dag kommer civilisationen att utvecklas och friheten att tilltaga. Konungarikets moln kommer att vattna de vägledningens frön som har såtts där. Vila därför icke, sök ej bekvämlighet, fäst er icke vid denna efemära världs bestånd av lyx. Befria er från alla band och sträva med hjärta och själ att bli helt inrättade i Guds konungarike. Samla himmelska skatter. Låt er upplysas alltmer, dag för dag. Drag er allt närmare enhetens tröskel. Må ni förkroppsliga andliga ynnestbevis och gryningsplatser för det oändliga ljuset. Sänd, om så är möjligt, undervisare till andra delar av Kanada och likaledes lärare till Grönland, eskimåernas hemland.

Vad gäller lärare, måste de helt och hållet avhända sig den gamla klädnaden och ikläda sig den nya. Kristus sade att de måste uppnå pånyttfödelse – det vill säga: sedan de först fötts ur moderlivet, måste de därefter födas ur naturvärldens sköte. I likhet med att de nu är helt omedvetna om erfarenheterna i den embryonala världen, måste de nu även helt glömma naturens värld. De måste döpas med livets vatten, med Guds kärleks eld och den helige Andes andedräkt; vara tillfreds med blott lite föda, men taga en stor portion från det himmelska bordet. De måste värja sig från frestelser och girighet och vara fyllda av ande. Genom inflytandet från deras rena andedräkt, måste de förvandla en sten till en lysande rubin och snäckan till en pärla. Liksom vårens skurar måste de förvandla den svarta jorden till en rosengård, till en trädgård. De måste få de blinda att se, de döva att höra, den vilsnegångne vederkvickt och glödande och de döda upplivade.

Var hälsade och prisade!

Pris vare Dig, o min Gud! Detta är Dina tjänare som hänförts av Din barmhärtighets väldofter, har tänts av elden som brinner i Din enhets träd, och vars ögon har erhållit klarhet genom att få skåda glansen som skiner från ljuset från Din enhets Sinai.

O Herre! Lossa deras tungor att de må omnämna Dig bland Ditt folk, förmå dem att framsäga Ditt lov genom Din nåd och godhet, bistå dem med Dina änglaskaror, styrk deras länder i Din tjänst och gör dem till tecken på Din vägledning bland Dina varelser.

Sannerligen, Du är den Allstarke, den mest Upphöjde, den allt Förlåtande, den Allbarmhärtige.

De som sprider Guds väldofter bör läsa denna bön var morgon:

O Gud, min Gud! Du ser denne kraftlöse bönfalla om himmelsk styrka, och denne fattige begära Dina himmelska skatter, denne törstige längta efter det eviga livets springbrunn och denne sårade trängta efter Din utlovade bot genom Din obegränsade barmhärtighet, som Du har bestämt för Dina utvalda tjänare i Ditt höga rike därovan.

O Herre! Jag har ingen hjälpare utom Du, inget beskydd vid sidan av Dig och ingen stödjare utom Du. Bistå mig med Dina änglar att sprida de heliga vällukterna och att vida omkring delgiva Dina läror till de utvalda bland Ditt folk.

O min Herre! Låt mig vara avskild från allt utom Dig och att hålla fast vid Din välgörenhets mantelfåll, att bli helt hängiven Din tro, att få stå fast och ståndaktig i Din kärlek och att följa det som Du har föreskrivit i Din bok. Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, Den Allsmäktige.

14

Skrift till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada

Uppenbarad den 8 mars 1917 i sommarhuset (i Ismá'íl Áqás rum) vid ‘Abdu’l-Bahá hus i Haifa, och riktad till bahá’íerna i Förenta staterna och Kanada.

Han är Gud!
O himmelska själar, söner och döttrar av konungariket!

Gud säger i Koranen: "Håll fast i Guds rep och skilj er icke från varandra."[21]

I den förgängliga världen finns det många gemensamma centra som främjar gemenskap och enighet mellan människobarnen. Patriotism är till exempel ett gemensamt centrum; nationalism är ett gemensamt centrum; likartade intressen är ett gemensamt centrum; politisk allians är ett gemensamt centrum, samstämmiga ideal är ett gemensamt centrum, och mänsklighetens välstånd är beroende av organiserandet och främjandet av gemensamma centra. Icke desto mindre är alla ovanstående samlingspunkter i själva verket ytliga och inte själva substansen, tillfälliga och icke eviga – de är timliga och ej bestående. Vid revolutioner och omvälvningar sopas alla dessa samlande centra bort. Men Konungarikets centrala samlingspunkt, som förkroppsligar institutioner och gudomliga läror, är den eviga gemensamma centralpunkten. Den etablerar relationer mellan öst och väst, organiserar världens enhet och omintetgör grunden för splittring. Den övervinner och innehåller alla andra gemensamma centra. Likt solstrålen skingrar den helt mörkret som omsluter alla regioner, skänker livets högsta goda och utsänder den gudomliga upplysningens strålglans. Genom den helige Andes andedräkt utförs mirakel. Orienten och Occidenten omfamnar varandra, nord och syd blir nära vänner och umgås, konflikter och tvister försvinner, motstridiga mål sätts åt sidan, lagen om kampen för tillvaron upphävs, och mänsklighetens enhets tronhimmel uppreses på världens topp och skänker sin skugga över alla folkslag. Följaktligen är den egentliga gemensamma samlingspunkten de gudomliga lärorna, som omfattar samtliga nivåer, alla universella relationer samt de nödvändiga lagarna för mänskligheten.

Överväg detta! Människorna i öst och väst betraktade varandra förr som de största främlingar. I hur hög grad är de icke nu bekanta med varandra och förenade! Hur långt borta är icke invånarna i Persien från de avlägsna länderna i Amerika! Men se nu hur stor inverkan den himmelska kraften har varit, ty avståndet på tusentals mil har blivit identiskt med ett enda steg! Hur olika nationer som ej har haft några förbindelser eller likhet med varandra, nu är enade och ense genom denna gudomliga makt! Sannerligen, makten i både det förflutna och i framtiden tillhör Gud! Och sannerligen, Gud är mäktig över allting!

Tänk på blommorna i en trädgård. Fastän de är olika till sin art, färg, skapnad och form blir de uppfriskade av vattnet under samma vår, återupplivade av fläkten i en vind, stärkta av strålarna från en sol. Mångfalden ökar deras charm och förhöjer deras skönhet. Hur föga tilltalande vore det ej för ögat om alla blommorna och växterna, bladen och knopparna, frukterna, grenarna och träden i trädgården alla hade samma form och färg! Mångfalden av nyanser och former berikar och pryder trädgården och gör den desto mera uttrycksfull. På liknande sätt förhåller det sig när olika tankar, temperament och karaktärer förs samman under makten och inflytandet av en central kraft. Skönheten och härligheten i mänsklig fullkomning avtäckes och uppenbaras. Ingenting annat än den himmelska kraften hos Guds ord, som styr och höjer sig över alla tings verklighet, är i stånd att harmonisera de olika tankarna, känslorna, idéerna och övertygelserna bland människobarnen.

Därför måste Guds troende i Amerikas samtliga republiker genom den gudomliga kraften främja himmelska läror och lägga grunden till mänsklighetens enhet. Alla dessa betydelsefulla själar måste träda fram och blåsa livets andedräkt över alla delar av Amerika, delgiva människorna en ny anda, döpa dem med Guds kärleks eld, med livets vatten och den helige andes andedräkt, så att pånyttfödelsen kan bli verklighet. Ty det står skrivet i Evangeliet: "Det som är fött av kött är kött; och det som är fött av Ande är ande."[22]

O ni som är Guds troende i Förenta staterna och i Kanada! Välj därför personer av betydelse, som kan stå upp, annars kan de självmant göra det och avskilja sig från världens vila och bekvämlighet, resa runt i Alaska, republiken Mexiko och söder om Mexiko i de centralamerikanska republikerna, såsom Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama och Belize, och genom de stora sydamerikanska republikerna, såsom Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Franska Guyana, Holländska Guyana (Guyana), Brittiska Guyana, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia och Chile; samt även till gruppen av Västindiska öar, såsom Kuba, Haiti, Puerto Rico, Jamaica och Dominikanska republiken, och ögruppen i Mindre Antillerna, Bahamas samt Bermudas öar; likaledes till öarna i öster, väster och norr om Sydamerika, såsom Trinidad, Falklandsöarna, Galapagosöarna, Juan Fernandez och Tobago. Besök särskilt staden BAHIA, på Brasiliens kust. Eftersom denna stad på senare år döptes till namnet Bahia, råder det ingen tvekan om att det har skett genom inspiration av den helige Ande.

Följaktligen måste Guds troende göra sitt yttersta, uppstämma den gudomliga melodin i alla dessa regioner, delgiva människor de himmelska principerna och förläna andan av evigt liv överallt, så att dessa republiker kan bli så upplysta med prakten och strålglansen från verklighetens Sol, att de kan bli föremål för beröm och lovord av alla andra länder. Likaledes måste ni ägna republiken Panama stor uppmärksamhet, ty på den platsen är västerlandet och österlandet förenade genom Panamakanalen och den ligger också emellan de två stora haven. Denna plats kommer att bli mycket viktig i framtiden. Läran kommer, när den väl förankrats där, att förena östern och västern, norden och södern.

Därför måste avsikterna renas, ansträngningen förbättras och upphöjas så att ni kan skapa samhörighet mellan människornas hjärtan. Detta ärorika mål kommer icke att förverkligas utom genom att främja gudomliga läror vilka ligger till grund för de heliga religionerna.

Överväg hur Guds religioner tjänat mänskligheten! Hur Toran bidrog till pris och ära och utveckling för det israelitiska folket! Hur den helige Andes andedräkt hos Hans helighet Kristus skapade samhörighet och enhet mellan olika samhällen och tvistande familjer! Hur den heliga kraften hos Hans Helighet Muhammed blev medlet till att förena och harmonisera stridande stammar och olika klaner på Arabiska halvön i så hög grad, att tusen stammar svetsades samman till en enda stam; stridigheter och oenighet avlägsnades; alla strävade förenat och harmoniskt med att främja kultur och civilisation, och därmed befriades de ur förnedringens stora djup och steg upp mot den eviga ärans höjd! Är det möjligt att hitta en större samlingspunkt i fenomenens värld än detta? I jämförelse med denna gudomliga gemensamma samlingspunkt, är nationella gemensamma centra, den patriotiska gemenskapen, den politiska och kulturella och intellektuella gemenskapen som ett barns lek!

Sträva nu så att de heliga religionernas samlande gemenskap – som manifesterades och inskärptes av alla Profeterna och som icke är något annat än den gudomliga lärans anda – sprids till alla delar av Amerika så att var och en av er, likt morgonstjärnan, kan lysa från verklighetens horisont, så att gudomlig upplysning måtte övervinna naturens mörker och människovärlden kan bli upplyst. Detta är ett verk av den allra största betydelse! Om ni blir bekräftade i detta, kommer den här världen att danas till en annan värld, kommer jordens yta att bli ett ljuvligt paradis och eviga institutioner grundas.

Må vemhelst som reser till olika platser för att undervisa, och färdas över berg, öken, land och hav, läsa denna bön:

O Gud! O Gud! Du ser min svaghet, ringhet och ödmjukhet bland Dina skapelser. Icke desto mindre har jag förlitat mig på Dig och stått upp för att främja Dina läror bland Dina starka tjänare med full förtröstan på Din kraft och makt.

O Herre! Jag är en vingbruten fågel och längtar efter att sväva i denna Din rymd utan gräns. Hur är det möjligt för mig att göra detta utom genom Din försyn och Din nåd, Din bekräftelse och Ditt bistånd.

O Herre! Hav förbarmande med min svaghet och styrk mig med Din kraft. O Herre! Hav förbarmande med min maktlöshet och bistå mig med Din makt och Ditt majestät.

O Herre! Skulle den helige Andes andedräkt styrka den svagaste av varelser, skulle han uppnå allt vad han eftersträvar och skall äga vadhelst han önskar. I sanning, Du har bistått Dina tjänare i det förgångna och de var de svagaste av Dina varelser, de ringaste bland Dina tjänare och de mest obetydliga bland dem som levde på jorden, men genom Ditt samtycke och Din makt fick de företräde framför de mest ärofulla bland Ditt folk och de ädlaste bland människor. Medan de tidigare var såsom mott och mal, blev de kungliga falkar och medan de tidigare var såsom rännilar, blev de hav genom Dina gåvor och Din barmhärtighet. Genom Din allra största ynnest blev de strålande stjärnor på vägledningens horisont, sjungande fåglar i odödlighetens rosengård, rytande lejon i kunskapens och visdomens skogar och valar simmande i livets oceaner.

Sannerligen, Du är den Nådefulle, den Starke, den Mäktige och den barmhärtigaste av de barmhärtiga.

 1. Jfr. Koranen 22: 5.
 2. Jfr Mark. 16:15-16
 3. Jfr. Koranen 2:261
 4. Jfr Koranen 1:6
 5. Jfr Mark 16:15
 6. Jfr. Matt 13:23
 7. Jfr Koranen 2: 257
 8. Jfr Mark. 16:15
 9. Jfr Koranen 39:69
 10. Jfr Mark. 16:15
 11. Jfr Matt. 5: 3
 12. Jfr. Koranen 28: 5
 13. Jfr Matt 10:14
 14. Jfr. Koranen 24:35
 15. Jfr. Koranen 1: 6
 16. Koranen 2:105, 3:74
 17. Jfr. Koranen 34:15
 18. Jfr. Koranen 30: 9, 40:82, 47:10
 19. Jfr. Koranen 30:50
 20. Jfr. Koranen 67: 3.
 21. Jfr. Koranen 3: 103
 22. Jfr. Joh. 3: 6