Förbundets bok


Förbundets bok (Kitáb-i-‘Ahd)
Andra reviderade upplagan.
Översättning från engelskan.
© 2022 Bahá’í-förlaget AB

Ehuru härlighetens rike saknar världens fåfängliga ting, har Vi i tillitens och avskiljelsens skattkammare till Våra arvingar efterlämnat ett fulländat och ovärderligt arv. Jordiska skatter har Vi icke efterlämnat, ej heller de bekymmer de medför. Vid Gud! I jordiska rikedomar ligger fruktan förborgad och faror dolda. Begrunda och erinra er vad den Allbarmhärtige har uppenbarat i Koranen: ”Ve envar baktalare och smädare och den som samlar rikedomar och räknar dem.”[1] Flyktiga är världens rikedomar; allt som förgås och förändras är icke och har aldrig, mer än i viss mån, förtjänat uppmärksamhet. (1)

Denne förorättades syfte med att utstå lidanden och vedermödor, med att uppenbara de heliga verserna och framlägga bevis har icke varit annat än att släcka hatets och fiendskapens låga, på det att människohjärtats horisont må bli upplyst av endräktens ljus och uppnå sann frid och ro. Från den gudomliga skriftens gryningsplats strålar detta yttrandes sol och det höves alla att fästa blicken därpå: O världens folk, Vi uppmanar er att följa det som höjer er ställning. Hys gudsfruktan och håll orubbligt fast vid det som är rätt. Sannerligen säger Jag, tungan är till för att omnämna det som är gott, besudla den ej med opassande tal. Gud har förlåtit det som har varit. Hädanefter bör alla yttra vad som är tillbörligt och passande och avstå från förtal, smädelser och vadhelst som vållar människor sorg. Hög är människans ställning! För en kort tid sedan strömmade detta upphöjda ord fram ur Vår ärorika pennas skattkammare: Stor och välsignad är denna Dag – den Dag då allt som legat fördolt i människan har blivit och kommer att bli uppenbarat. Upphöjd är människans ställning om hon håller fast vid rättfärdighet och sanning och förblir ståndaktig och orubblig i saken. I den Allbarmhärtiges ögon framstår en sann människa såsom ett himlafäste; dess sol och måne är hennes syn och hörsel, hennes lysande och strålande karaktär dess stjärnor. Hon innehar den mest upphöjda ställning och hennes inflytande fostrar tillvarons värld. (2)

Varje mottaglig själ som på denna dag har inandats doften av Hans mantel och med ett rent hjärta har vänt sitt ansikte mot den allhärliga horisonten räknas till Bahás folk i den karmosinröda boken. Fatta i Mitt namn Min huldhets bägare, drick dig sedan otörstig till Min härliga och underbara åminnelse. (3)

O ni som dväljes på jorden! Guds religion är till för kärlek och enhet; låt den ej bli orsak till fiendskap eller söndring. Enligt insiktsfulla människor och de som skådar den mest fulländade visionen har Härlighetens penna redan uppenbarat allt som effektivt är till skydd och främjande av människobarnens lycka och välfärd. Men de dåraktiga på jorden, närda av onda lidelser och begär, har förblivit omedvetna om den fulländade visdomen hos Honom som i sanning är den Allvise, och deras ord och gärningar dikteras alltjämt av tomma fantasier och fåfänga inbillningar. (4)

O Guds älskade och förtrogna! Konungar är ett tecken på Guds makt och gryningar för Hans överhöghet och rikedom. Bed för dem. Han har förlänat dem styret över jorden och Han har utvalt människornas hjärtan som sin egen egendom. (5)

Motsättningar och strid är ovillkorligen förbjudna i Hans bok. Detta är ett Guds påbud i denna största uppenbarelse. Det är gudomligt skyddat från upphävande och är av Honom förlänat Hans bekräftelses ljus. Sannerligen, Han är den Allvetande, den Allvise. (6)

Det åligger alla att bistå de myndighetens gryningar och maktens källor som har prytts med rättrådighetens och rättvisans smycke. Välsignade är de styrande och lärde bland Bahás folk. De är Mina betrodda bland mina tjänare och uppenbarelserna av Mina bud bland Mitt folk. Över dem vile Min härlighet, Mina välsignelser och Min nåd som genomsyrar tillvarons värld. I detta hänseende är de ord som har uppenbarats i Kitáb-i-Aqdas sådana att den gudomliga nådens ljus skiner strålande och lysande från deras de horisont. (7)

O Mina grenar! En mäktig kraft, en fulländad styrka ligger dold i tillvarons värld. Fäst er blick därpå och på dess enande inflytande och ej på de olikheter som framträder ur den. (8)

Den gudomlige Testatorns vilja är följande: Det åligger Aghṣán [2], Afnán [3] och Mina anförvanter att alla och envar vända sina ansikten mot den Mäktigaste grenen. Beakta vad Vi har uppenbarat i Vår heligaste bok: ”När Min närvaros ocean ebbat ut och Min uppenbarelses bok är avslutad, vänd då era ansikten mot Honom som Gud har avsett, som är sprungen ur denna Uråldriga rot!” Föremålet för denna heliga vers är ingen annan än den Mäktigaste grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Sålunda har Vi nådefullt uppenbarat Vår mäktiga vilja för er och Jag är i sanning den Nådefulle, den Allgivande. Sannerligen, Gud har förordnat ställningen för den Större grenen [Muḥammad-‘Alí] att stå under den Största grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Han är i sanning Förordnaren, den Allvise. Vi har valt ”den Större” efter ”den Största”, såsom påbjudet av Honom som är den Allvetande, den Allunderrättade. (9)

Det åligger alla att visa kärlek gentemot Aghṣán, men Gud har icke beviljat dem någon rätt till andras egendom. (10)

O Mina Aghṣán, Mina Afnán och Mina anförvanter! Vi manar er att frukta Gud, att handla på ett lovvärt sätt och göra det som är tillbörligt och passande och tjänar till att upphöja er ställning. Sannerligen säger Jag, gudsfruktan är den främste anföraren för att göra Guds sak segerrik, och den härskara som bäst anstår denne anförare har alltid varit och förblir en rättrådig karaktär och rena och goda gärningar. (11)

Säg: O tjänare! Låt icke de medel som är till för att skapa ordning bli en orsak till oreda, och verktyget för att skapa endräkt en grund till oenighet. Vår förhoppning är att Bahás folk skall vägledas av de välsignade orden: ”Säg: Allt är av Gud.” Detta upphöjda yttrande är såsom vatten för att släcka hatets och fiendskapens eld, vilken glöder i människors hjärtan och bröst. Genom detta enskilda yttrande kommer tvistande nationer och folk att uppnå den sanna enhetens ljus. Sannerligen, Han förkunnar sanningen och utstakar vägen. Han är den Allsmäktige, den Upphöjde, den Nådefulle. (12)

Det åligger alla att visa hövlighet mot och hysa aktning för Aghṣán, så att Guds sak därmed må förhärligas och Hans ord upphöjas. Detta påbud har tid efter annan nämnts och nedtecknats i den heliga skriften. Väl går det för den som har möjlighet att uppnå vad Förordnaren, Dagarnas uråldrige har föreskrivit för henne. Ni är därutöver uppmanade att respektera medlemmarna i det heliga hushållet, Afnán och anförvanterna. Vidare uppmanar Vi er att tjäna alla nationer och att sträva efter att förbättra världen. (13)

Det som främjar pånyttfödelsen av världen och frälsningen av jordens nationer och folk har nedsänts från Hans, världens Åstundades, yttrandes himmel. Hörsamma råden från Härlighetens penna. Detta är bättre för er än allt som finnes på jorden. Om detta bär Min ärorika och underbara bok vittnesbörd. (14)

Fotnoter:

  1. Koranen 104:1-2
  2. ”Grenar”, Bahá’u’lláhs ättlingar
  3. ”Kvistar”, Bábs släktingar