Förbundets bok


Skriv ut och PDF
Förlag: Bahá’í-förlaget AB, 2012
Författare: Bahá'u'lláh
Sidor: 4
Omslag: Häfte, storlek A4
ISBN: -

Förbundets bok [1]


Fastän härlighetens rike inte har några av världens fåfängligheter, har Vi, i förtroendets och avsägelsens skattkammare, till Våra arvingar efterlämnat ett utomordentligt och ovärderligt arv. Jordiska skatter har Vi inte lämnat till Våra arvingar, inte heller har Vi lagt till sådana omsorger som de för med sig. Vid Gud! I jordiska rikedomar är rädsla dold och fara gömd. Betänk och minns det som den Allbarmhärtige har uppenbarat i Koranen:”Ve envar baktalare och förtalare, den som samlar rikedomar och räknar dem.[2] Flyktiga är världens rikedomar; allt som förgås och förändras är inte, och har aldrig varit, förtjänt av uppmärksamhet, förutom i en lagom mängd. (1)

Denne Förorättades syfte med att utstå lidanden och vedermödor, med att uppenbara de heliga verserna och med att framlägga bevis har varit intet annat än att släcka hatets och fiendskapens låga, så att synranden hos människornas hjärtan måtte bli upplyst med endräktens ljus och nå verklig frid och ro. Från den gudomliga Skriftens gryningsplats lyser detta yttrandes morgonstjärna strålande och det höves alla att fästa blicken på den: Vi uppmanar er, o världens folk, att följa det som höjer er ställning. Håll fast vid gudsfruktan och håll orubbligt fast vid det som är rätt. Sannerligen säger Jag, tungan är till för att nämna det som är gott, besudla den inte med opassande tal. Gud har förlåtit det som har varit. Hädanefter bör alla yttra det som är tillbörligt och passande, och bör avstå från förtal, smädelser och vadhelst som orsakar sorgsenhet hos människor. Hög är människans ställning! För inte länge sedan strömmade detta upphöjda Ord fram från Vår härlighets pennas skattkammare: Stor och välsignad är denna dag - den dag då allt som låg dolt i människan har blivit och kommer att bli uppenbart. Hög är människans ställning, om hon håller fast vid rättfärdighet och sanning och förblir fast och orubblig i Saken. I den Allbarmhärtiges ögon framträder en sann människa alldeles som ett himlafäste; dess sol och måne är hennes syn och hörsel, och hennes lysande och strålande karaktär dess stjärnor. Hennes är den högsta ställningen och hennes inflytande fostrar tillvarons värld. (2)

Varje mottaglig själ som på denna dag har inandats doften av Hans mantel och med ett rent hjärta har vänt sitt ansikte mot den allhärliga horisonten räknas till Bahás folk i den karmosinröda boken. Fatta i Mitt namn Min kärleksfulla godhets bägare, drick dig sedan otörstig i Min härliga och underbara åminnelse. (3)

O ni jordens invånare! Guds religion är till för kärlek och enhet; gör den inte till en orsak till fiendskap eller söndring. Enligt uppfattningen hos de insiktsfulla och betraktarna av den Mest fulländade synen har Härlighetens penna redan uppenbarat vadhelst som är de verkningsfulla medlen för att skydda och främja människobarnens lycka och välfärd. Men jordens dåraktiga, fostrade i onda lidelser och begär, har fortsatt att inte fästa något avseende vid den fulländade visdomen hos Honom, som i sanning är den Allvise, medan deras ord och gärningar dikteras av tomma fantasier och fåfänga inbillningar. (4)

O ni Guds älskade och förtrogna! Konungar är uppenbarelserna av Guds makt och daggryningarna för Hans mäktighet och rikedom. Bed å deras vägnar. Han har försett dem med härskarmakten på jorden och har utsett människornas hjärtan som sin egen egendom. (5)

Konflikt och strid är ovillkorligen förbjudna i Hans bok. Detta är ett Guds påbud i denna den Största uppenbarelsen. Det är gudomligt skyddat från att upphävas och är av Honom förlänat Hans bekräftelses strålglans. Sannerligen, Han är den Allvetande, den Allvise. (6)

Det åligger alla att bistå de myndighetens daggryningar och källor till makt som har smyckats med rättrådighetens och rättvisans prydnad. Välsignade är härskarna och de lärda bland Bahás folk. De är Mina förtrogna bland Mina tjänare och uppenbararna av Mina påbud bland Mitt folk. Över dem vile Min härlighet, Mina välsignelser och Min nåd som har genomträngt tillvarons värld. I detta sammanhang är de yttranden som har uppenbarats i Kitáb-i-Aqdas sådana att från deras ords horisont lyser den gudomliga nådens ljus strålande och praktfull. (7)

O Mina grenar! En mäktig kraft, en fulländad makt, ligger dold i tillvarons värld. Fäst er blick på den och på dess förenande inflytande och ej på de olikheter som kommer från den. (8)

Den Gudomliga testatorns vilja är denna: Det åligger Aghsán [3], Afnán [4] och Mina släktingar att, var och en, vända sina ansikten mot den Allra mäktigaste grenen. Betänk det som Vi har uppenbarat i Vår Allra heligaste bok: ”När Min närvaros ocean har ebbat ut och Min uppenbarelses bok har tagit slut, vänd era ansikten till Honom som Gud har avsett, som har vuxit ut från denna Uråldriga rot!” Föremålet för denna heliga vers är ingen annan än den Allra mäktigaste grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Sålunda har Vi nådefullt uppenbarat för er Vår mäktiga vilja och Jag är i sanning den Nådefulle, den Allsmäktige. Sannerligen, Gud har förordnat ställningen för den Större grenen [Muhammed-‘Ali] att vara under den Allra största grenen [‘Abdu’l-Bahá]. Han är i sanning Förordnaren, den Allvise. Vi har valt ”den Större” efter ”den Allra största”, såsom påbjudet av Honom som är den Allvetande, den Allunderrättade. (9)

Det åligger alla att visa kärlek mot Aghsán, men Gud har icke beviljat dem någon rätt till andras egendom. (10)

O Mina Aghsán, Mina Afnán och Mina släktingar! Vi uppmanar er att frukta Gud, att utföra lovvärda handlingar och att göra det som är tillbörligt och passande och tjänar till att upphöja er ställning. Sannerligen säger Jag, gudsfruktan är den främsta anföraren som kan göra Guds sak segerrik och den härskara som bäst passar denne anförare har alltid varit, och är, en rättrådig karaktär och rena och goda gärningar. (11)

Säg: O tjänare! Låt icke de medel som är till för ordning bli en orsak till förvillelse och verktyget för endräkt en orsak till oenighet. Vi skulle gärna hoppas att Bahás folk må vägledas av de välsignade orden:”Säg: Alla ting är av Gud.” Detta upphöjda yttrande är såsom vatten för att släcka hatets och fiendskapens eld som glöder i människors hjärtan och bröst. Genom detta enda yttrande kommer tvistande folk och släkten att uppnå den sanna enighetens ljus. Sannerligen, Han säger sanningen och utstakar vägen. Han är den Allsmäktige, den Upphöjde, den Nådefulle. (12)

Det åligger alla att visa artighet mot och hysa aktning för Aghsán, så att Guds sak därmed må förhärligas och Hans ord upphöjas. Detta påbud har tid efter annan nämnts och nedtecknats i den Heliga skrift. Väl är det med honom som sätts i stånd att uppnå det som Förordnaren, dagarnas Uråldrige har föreskrivit för honom. Ni är också uppmanade att respektera medlemmarna i Hans heliga hushåll, Afnán och släkten. Vidare uppmanar Vi er att tjäna alla nationer och att sträva efter att förbättra världen. (13)

Det som främjar nydaningen av världen och frälsningen av folken och släktena på jorden har nedsänts från Hans yttrandes himmel, som är världens Åstundan. Vänd ett hörande öra till råden från Härlighetens penna. Detta är bättre för er än allt som finns på jorden. Om detta bär Min ärorika och förunderliga bok vittnesbörd. (14)

Fotnot:

  1. Bahá’u’lláhs Yttersta vilja och testamente
  2. Koranen 104:1-2
  3. ”Grenar”, Bahá’u’lláhs ättlingar
  4. ”Kvistar”, Bábs släktingar
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpagePDF